Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980

Notice ID: NP4085622

Notice effective from
17th August 2017 to 16th September 2017

NOTICE OF CONFIRMATION OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980
NEWPORT CITY COUNCIL
PUBLIC FOOTPATH NO. 387/9/1, RIBBLE WALK, BETTWS
On 17 August 2017, Newport City Council confirmed the above Order made under section 119 of the Highways Act 1980.
The effect of the Order as confirmed is to divert the public footpath running from Point A to Point B to a line running from Point C to Point B as shown on the Order Map.
A copy of the Order as confirmed and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Law & Regulation Department, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds.
The Order comes into force on 14 September 2017 but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or on the ground that any requirement of the Act, as amended, or of any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from 17 August 2017 make an application to the High
Court.
Dated: 17 August 2017
Gareth D Price
Head of Law and Regulation Newport City Council, Civic Centre Newport, South Wales NP20 4UR
HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN
DEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR DINAS CASNEWYDD
TROEDFFORDD RHIF 387/9/1, RIBBLE WALK, BETTWS
Ar 17 Awst 2017, cadarnhaodd Cyngor Dinas Casnewydd y Gorchymyn uchod a wnaed dan
adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.
Bydd y Gorchymyn a gadarnhawyd yn gwyro llwybr cyhoeddus sy'n mynd o Bwynt A i Bwynt B i linell o Bwynt C i Bwynt B fel a nodir ar y Map Gorchymyn.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a gadarnhawyd a Map y Gorchymyn am ddim yn Adran y Gyfraith a Rheoleiddio, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd,
De Cymru NP20 4UR rhwng 8.30am a 4pm o
ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu cop'iau o'r Gorchymyn a'r Map yno am Ddwy Bunt.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 14 Medi 2017 ond os bydd person yn teimlo ei fod wedi'i dramgwyddo gan y Gorchymyn ac yn amau ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau Deddf Priffyrdd 1980 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn cysylltiad a'r Gorchymyn, gall, dan baragraff 2 Atodlen 2 y Ddeddf fel y nodir ym mharagraff 5 Atodlen 6 o r Ddeddf, o fewn 6 wythnos o 17 Awst 2017 wneud cais i r Uchel Lys.
Dyddiad: 17 Awst 2017 Gareth D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio
Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4085622.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices