Search for more Public Notices in your area
General

Notice of Conclusion of Audit of Accounts 2016/17

Notice ID: NP4091571

Notice effective from
30th August 2017 to 29th September 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Hysbysiad o Gasgliad Archwillad o Gyfrifon 2016/17

Hysbysiad o Hawliau Cyhoeddus

HYSBYSIR drwy hyn, yn unol a Rheoliad 13 o Reoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014, ac Adran 29 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, bod barn archwilio ddiamod wedi'i rhoi ar gyfer y sefydliad uchod, a bod unrhyw etholwr lleol ar gais i'r Adran Gyfrifeg, Adran Gwasanaethau Corfforaethol,Ty Penallta, Pare Tredomen,Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG, yn gallu archwilio, copio neu gael y cyfrifon ac adroddiadau archwilwyr ar gyfer y corff a enwir uchod am y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31ainMawrth 2017, rhwng 9:30 a 12 hanner dydd (dydd Llun i ddydd Gwener) a 2.00 pm a 4.00" p.m. (Dydd Llun i ddydd Iau) 2.00 p.m. a 3.30 p.m. (Dydd Gwener).

Mae'r cyfrifon ac adroddiadau archwilwyr hefyd yn cael eu cadw'n electroneg ar ein gwefan yn http://www. caerffili.gov.uk

Dyddiedig 30ain Awst 2017 Chris Burns

Prif Weithredwr Dros Dro,

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili,

Ty Penallta,

Parc Tredomen,

Ystrad Mynach,

Hengoed,

CF82 7PG

Notice of Conclusion of Audit of Accounts 2016/17

Notice of Public Rights

NOTICE is hereby given that, pursuant to Regulation 13 of the Accounts andAudit Regulations (Wales) 2014, and Section 29 of the Public Audit (Wales) Act 2004, an unqualified audit opinion was issued for the above organisation, and that any local elector on application to the Accountancy Section, Corporate Services Department, Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG, may inspect, copy or obtain the accounts and auditors' reports for the above named body for the year ended 31st March 2017, between the hours of 9.30 a.m. and 12 noon (Monday to Friday) and 2.00 p.m. and 4.00 p.m. (Monday to Thursday) 2.00 p.m. and 3.30 p.m. (Friday).

The accounts and auditors' reports are also held electronically on our website at http://www. caerphilly.gov.uk

Dated 30th August 2017

Chris Burns Interim Chief Executive, Caerphilly County Borough Council, Penallta House, Tredomen Park, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

Attachments

NP4091571.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices