Search for more Public Notices in your area
Traffic

(FOOTPATH LINKING TRINITY VIEW & AUGUSTUS CLOSE, CAERLEON, NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2017

Notice ID: NP4086683

Notice effective from
30th August 2017 to 29th September 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (FOOTPATH LINKING TRINITY VIEW & AUGUSTUS CLOSE, CAERLEON, NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which is to prohibit any person proceeding along the footpath linking Trinity View and Augustus Close, Caerleon, Newport. The alternative route will be via Lodge Road and Lodge Hill. The reason for making the Order is to enable water main works to be undertaken on a footway too narrow to maintain access. The Order is operative from 31 August 2017 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. NB. It is anticipated that the works will be completed within 11 days. Pedestrian access will not be available along the closed footway.
NB. It is anticipated that the works will be completed within 11 days. Pedestrian access will not be available along the closed footway.
DATED: 30 August 2017
G D Price, Head of Law & Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (LLWYBR TROED YN CYSYLLTU TRINITY VIEW & AUGUSTUS CLOSE, CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO) 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd llwybr troed rhwng Trinity View a Augustus Close, Caerleon, Newport. Y llwybr amgen yw drwy Lodge Road - Lodge Hill. Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw galluogi gwaith i gael ei wneud ar hyd llwybr troed rhy gul i gynnal mynediad i gerbydau. Bydd y Gorchymyn yn weithredol o 31 Awst 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 11 diwrnod. Ni fydd mynediad i gerddwyr ar gael.
DS. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn
11
diwrnod. Ni fydd mynediad i gerddwyr ar gael.
Dyddiedig: 30 Awst2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4086683.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices