Search for more Public Notices in your area
Planning

NEWPORT CITY COUNCIL NOTICE UNDER SECTION 122(2A) LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 PROPOSED REAPPROPRIATION OF OPEN SPACE LAND

Notice ID: NP4099206

Notice effective from
12th September 2017 to 12th October 2017

NEWPORT CITY COUNCIL NOTICE UNDER SECTION 122(2A) LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 PROPOSED REAPPROPRIATION OF OPEN SPACE LAND
NOTICE is hereby given that Newport City Council is considering appropriating an area of land consisting of 4734 square metres situated on Lodge Hill in Caerleon and adjoining the former infants and junior school for the purpose of the development of a new primary school. The Land currently consists of public open space and will be replaced as part of the new proposals.
Members of the public who wish to comment or object to the proposed appropriation of the Land to Education purposes should send their comments or objection in writing to the Head of Law and Regulation (reference DME) by 5 pm on 3 October 2017.
Plans of the Land may be inspected at the
Civic Centre, Newport during normal office hours.
G D Price
Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
Dated 12 September 2017
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
HYSBYSIAD DAN ADRAN 122(2A) DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972
CYNNIG I ADFEDDU TIR AGORED
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd yn ystyried adfeddu ardal o dir sy'n cynnwys 4734 metr sgwar ar Lodge Hill yng Nghaerllion ac sy'n ffinio a'r ysgol fabanod ac iau blaenorol at y diben o ddatblygu ysgol gynradd newydd. Mae'r tir yn cynnwys man agored cyhoeddus a bydd yn cael ei ddisodli fel rhan o'r cynigion newydd.
Dylai aelodau o'r cyhoedd sy'n dymuno rhoi sylwadau neu wrthwynebu'r cynnig i adfeddu'r tir at ddibenion addysg anfon eu sylwadau neu wrthwynebu yn ysgrifenedig i Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio (cyfeirnod DME) erbyn 5pm ar
3 Hydref 2017.
Gellir archwilio cynlluniau o'r tir yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol.
G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Canolfan Ddinesig
Casnewydd NP20 4UR Dyddiedig 12 Medi 2017

Attachments

NP4099206.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices