Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (COMMERCIAL STREET (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4097531

Notice effective from
12th September 2017 to 12th October 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (COMMERCIAL STREET (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Commercial St from its junction with Corn St to its junction with Stow Hill/Skinner St; Corn St from its junction with Skinner Lane to its junction with Commercial St. An alternative route will be available. The reason for making the order is to repair a water main. The proposed order will be operative from 24 September 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day but maybe longer. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.
Dated: 12 September 2017
G D Price Head of Law and Regulation
Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(COMMERCIAL STREET (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Commercial St o'i chyffordd a Corn St hyd at ei chyffordd a Stow Hill/ Skinner St; Corn St o'i chyfffordd a Skinner Lane hyd at ei chyffordd a Commercial St. Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i atgyweirio prif ddwr. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 24 Medi 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn un dydd ond effallai n hirach. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud peiriannau.
Dyddiedig: 12 Medi 2017
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4097531.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices