Search for more Public Notices in your area
Traffic

COED MAWR WOODLAND NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATHS CLOSURE) ORDER 2017

Notice ID: NP4114344

Notice effective from
9th October 2017 to 8th November 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (COED MAWR WOODLAND NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATHS CLOSURE) ORDER 2017
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along PROWs 393/19/1, 393/27, 393/34, 393/35, 393/39, 393/44, 393/46, 393/47, 393/48,393/49, 393/50,
393/51, 393/52, 393/53, 393/54, 393/55, 393/56, 393/59, 393/60, 393/63, 393/65,
393/66, 393/67, 393/69/1, 393/69/2. The alternative route for Sirhowy Valley Walk is via the green lane where original path enters forest and continues on public highway to unclassified road north of Rhiwderin.
The reason for making the order is for public safety during operations to remove trees infected with larch disease. The proposed order will be operative from 24 October 2017 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 6 months.
Dated: 9 October 2017
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(COETIRAETH COED MAWR CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD CERDDWYR DROS DRO) 2017
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd gwrthoi cyhoeddus o ffordd 393/19/1,
393/27, 393/34, 393/35, 393/39, 393/44, 393/46, 393/47, 393/48,393/49, 393/50, 393/51, 393/52, 393/53, 393/54, 393/55, 393/56, 393/59, 393/60, 393/63, 393/65,
393/66, 393/67, 393/69/1, 393/69/2. Bydd llwybr amgen ar gyfer Taith Cwm Sirhowy trwy'r lon wyrdd lle mae'r llwybr gwreiddiol yn dod i mewn i'r goedwig ac yn parhau ar briffordd gyhoeddus i ffordd ddiddosbarth i'r gogledd o Rhiwderin. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw diogelwch y cyhoedd yn ystod gweithriadau i gael gwared a choed sydd wedi'u heintio a chlefyw larwydd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 24 Hydref 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau mewn 6 mis.
Dyddiedig: 9 Hydref 2017 G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio I Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR |
I

Attachments

NP4114344.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices