Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PILLMAWR RD MALPAS - PART & CATSASH RD NEWPORT)

Notice ID: NP4117665

Notice effective from
18th October 2017 to 17th November 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (PILLMAWR RD MALPAS
- PART & CATSASH RD NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make orders the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along (1) the north western arm of Pillmawr Rd between A4042 Malpas Rd southbound carriageway and Pillmawr Rd at "The Three Horseshoes" public house (2) Catsash Rd from a point approx 150m north of its junction with Silure Way/Rosecroft Drive for approx 30m in a northerly direction. Alternative routes will be signed. The reason for making the orders is to enable water mains to be repaired. The proposed orders will be operative from 5 November 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available through the closed carriageways with a short delay to move plant.
Dated: 18 October 2017
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWY(PILLMAWR RD MALPAS
- RHAN & CATSASH RD CASNEWYDD) GORCHYMYN
(GWAHARDDTRAFFIG DROS DRO) 2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymynion, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd (1) cangen gogledd orllewin Pillmawr Rd rhwng gerbydffordd tua r de A4042 Malpas Rd a thafarn "The Three Horseshoes" (2) Catsash Rd o bwynt tua 150m i'r gogledd o'i chyffordd a Silure Way/Rosecroft Drive am oddeutu 30m i gyfeiriad y gogledd. Bydd llwybrau eraill wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymynion yw i atgyweirio prif bibellau dwr. Bydd y gorchymynion arfaethedig yn weithredol o 5 Tachwedd 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio, bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael trwy adran ar gau o'r gerbytffyrdd gyda oedi byr i symud planhigyn.
Dyddiedig: 18 Hydref 2017
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4117665.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices