Search for more Public Notices in your area
Traffic

(HIGH ST NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4131309

Notice effective from
13th November 2017 to 13th December 2017

NEWPORT CITY COUNCIL (HIGH ST NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along High St. An alternative route will be available. The reason for making the order is to enable repairs to frames and covers in the highway to be carried out. The order is operative from 26 November 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.
Dated: 13 November 2017
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic
Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(HIGH ST CASNEWYDD) GORCHYMYN
(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017
Hysbysirtrwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd High St. Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn galluogi atgyweiriadau i fframiau a gorchuddion yn y briffordd sydd i w wneud. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 26 Tachwedd 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud planhigyn.
Dyddiedig: 13 Tachwedd 2017
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4131309.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices