Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL

Notice ID: NP4145374

Notice effective from
4th December 2017 to 3rd January 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (A4042 NORTHBOUND FROM OLD GREEN ROUNDABOUT NEWPORT)(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along A4042 northbound between its junctions with Old Green Roundabout and Harlequin Roundabout. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to allow a large mobile crane to be located in the carriageway in connection with railway gantry works on the overhead railway line The proposed order will be operative from 24th December 2017 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in two days. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will not be available along the closed road. Dated: 4 December 2017 G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR


CYNGOR DINAS CASNEWYDD (A4042 TUA’R GOGLEDD O GYLCHFAN OLD GREEN CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017 HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd A4042 rhwng ei chyffordd gyda cylchfan Old Green a cylchfan Harlequin. Bydd llwybr amgen ar gael.Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn gosod craen symudol mawr ar y lon gerbydau ar gyfer gwaith ar y bont rheilffordd ar y rheilffordd uwchddaearol. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 24ain Rhagfyr 2017 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith cael ei gwblhau o fewn dau diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Ni fydd mynediad i gerbydau brys argyfwng ar gael ar hyd y ffordd ar gau. Dyddiedig: 4 Rhagfyr 2017 G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4145374.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices