Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BROAD ST COMMON (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4153327

Notice effective from
18th December 2017 to 17th January 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (BROAD ST COMMON (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Broad St Common from its junction with Chapel Rd to its junction with Whitson Rd at small humpbacked bridge. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable carriageway reconstruction work to be carried out. The order is operative from 1 January 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in approximately 6 weeks. Pedestrian access will be available. Closed road will not be suitable as a through route without delays without being incurred; access to properties along the closed road will be maintained.

Dated: 18 December 2017

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic

Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNE1NYDD (BROAD ST COMMON (RHAN)CASNEVVYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Broad St Common o'i chyffordd gyda Chapel Rd i'r gyffordd a Whitson Rd ar bont bach yn ysglyfaethus. Bydd y Ilwybr arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi ail-adeiladu'r ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 1 lonawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 6 wythnosau. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Ni fydd y ffordd derfynol yn addas fel Ilwybr trwy ddiffyg oedi; bydd mynediad i eiddo ar hyd y ffordd ar gau yn cael ei chynnal.

Dyddiedig: 18 Rhagfyr 2017

G. D. Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4153327.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices