Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (A48 SOUTHERN DISTRIBUTOR RD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice ID: NP4153342

Notice effective from
18th December 2017 to 17th January 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (A48 SOUTHERN DISTRIBUTOR RD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2017

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along the A48 SDR from its junction with Pont Ebbw roundabout to its junction with the Coldra. The alternative route will be signed for each phase as work progresses. The reason for making the order is to enable essential maintenance works including resurfacing, drainage and bridge expansion joints to be carried out. The order is operative from 1 January 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier; the road closures will be made in phases for various lengths of road. It is anticipated that the works will be completed in 18 months. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available through the closed section of carriageway with a short delay to move plant.

Dated: 18 December 2017

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR_

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(A48 SOUTHERN DISTRIBUTOR RD CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2017

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd yr A48 SDR o'i chyffordd gyda cylchfan Pont Ebbw i'r gyffordd a y Coldra. Bydd llwybrau eraill wedi ei arwyddo ar gyfer pob cam wrth i'r gwaith fynd rhagddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi gwaith cynnal a chadw hanfodol gan gynnwys ail-wynebu, draenio a chymalau ehangu pontiau i'w cynnal. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 1 Ionawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf; bydd y ffyrdd yn cau yn cael eu gwneud mewn cyfnodau ar gyfer gwahanol hyd y ffordd. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 18 mis. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy'r adran ar gau o ffordd gyda oedi byr i symud planhigyn.

Dyddiedig: 18 Rhagfyr 2017

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4153342.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices