Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BROADWAY (PART) MARSHFIELD NEWPORT) (TEMPORARY 30MPH SPEED LIMIT) ORDER 2017

Notice ID: NP4155237

Notice effective from
20th December 2017 to 19th January 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (BROADWAY (PART) MARSHFIELD NEWPORT) (TEMPORARY 30MPH SPEED LIMIT) ORDER 2017
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to impose a speed limit of 30mph on a length of carriageway at Broadway Marshfield from a point approximately 100 metres south-east of its junction with the unnamed road leading to Station House to a point 45 metres south-east of its junction with Ty Mawr Lane. The reason for making the order
is to reduce vehicle speed to a level to permit safer working conditions in the highway. The order is operative from 1st January 2018 and will continue in force for a period not exceeding eighteen months or until the proposed works
have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in approximately four months.
DATED: 20 December 2017
G D PriceHead of Law and RegulationCivic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (BROADWAY (RHAN) MARSHFIELD CASNEWYDD) GORCHYMYN (CYFLYMDER 30MYA DROS DRO) 2017
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneudd gorchymyn a fydd a'r effaith yw gosod terfyn cyflymder o 30mya dros dro ar hyd y ffordd gerbydau yn Broadway Marshfield o bwynt oddeutu 100 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a'r ffordd ddienw sy'n arwain at Station House i bwynt 45 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Ty Mawr Lane.Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw lleihau cyflymder cerbydau i lefel i ganiatau amodau gweithio mwy diogel ar y briffordd.Bydd y gorchymyn yn weithredol o 1 lonawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nad yn fwy na deunaw mis neu hyd nes y bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, p'un bynnag sy'n gynharach.Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei gwblhau mewn tua pedwar mis.
Dyddiad: 20 Rhagfyr 2017
G D Price Head of Law and Rheoleiddio Civic Centre Newport NP20 4UR

Attachments

NP4155237.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices