Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 Section 257 and Paragraph 7 of Schedule 14 NEWPORT CITY COUNCIL

Notice ID: NP4157337

Notice effective from
20th December 2017 to 19th January 2018

NOTICE OF CONFIRMATION OF PUBLIC PATH ORDER
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 Section 257 and Paragraph 7 of Schedule 14 NEWPORT CITY COUNCIL
FOOTPATH NO. 407/1 HERBERT ROAD DEVELOPMENT. ST JULIANS
On 20 December 2017, Newport City Council confirmed the above Order.
The effect of the Order as confirmed is to divert the public footpath running from Point A to Point C to a line running from Point A to Point B then to Point C as shown on the Order Map.
A copy of the Order as confirmed and the Order Map may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 9.00am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds.
The Order comes into force on 20 December 2017 but if a person aggrieved by the Order desires to question its validity, or that of any provision contained in it, on the ground that it is not within the powers of the above Act, or on the ground that any requirement of that Act or any regulation made under it has not been complied with in relation to the confirmation of the Order, he or she may apply to the High Court for any of these purposes under section 287 of the Town and Country Planning Act 1990 within six weeks from the date on which notice is first published as required by paragraph 7 of Schedule 14 to that Act.
Dated: 20 December 2017
Gareth Price
Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre
Newport, South Wales NP20 4UR
HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 Adran 257 a Pharagraff Atodlen 14
CYNGOR SIR CASNEWYDD
TROEDFFORDD RHIF 407/1 DATBLYGU FFYRDD HERBERT. ST JULIANS
Ar 20 Rhagfyr 2017, cadarnhaodd Cyngor Dinas Casnewydd y Gorchymyn uchod.
Bydd y Gorchymyn a gadarnhawyd yn gwyro'r llwybr cerdded sy'n rhedeg o Bwynt A i Bwynt C i linell sy'n rhedeg o Bwynt A i Bwynt B ac yna Bwynt C fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a gadarnhawyd a Map y Gorchymyn am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu copiau o'r Gorchymyn a'r Map yno am Ddwy Bunt.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 Rhagfyr 2017 ond os bydd person yn teimlo ei fod wedi'i dramgwyddo gan y Gorchymyn ac yn amau ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaethau sydd wedi'u cynnwys ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau'r Ddeddf uchod, neu ar y sail nas cydymffurfiwyd ag unrhyw un o ofynion y Ddeddf, neu unrhyw reoliad a wnaed dan y Ddeddf mewn cysylltiad a'r Gorchymyn, gall wneud cais i'r Uchel Lys at unrhyw un o'r dibenion hyn, dan adran 287 Deddf Cynllunio Gwlad aThref 1990 o fewn chwe wythnos o'r dyddiad y cyflwynwyd yr hysbysiad am y tro cyntaf yn unol a pharagraff 7 Atodlen 14 y Ddeddf honno.
Dyddiad: 20 Rhagfyr 2017
Gareth Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig Casnewydd, De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4157337.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices