Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CHEPSTOW ROAD (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4158258

Notice effective from
28th December 2017 to 27th January 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (CHEPSTOW ROAD (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Chepstow Rd between its junctions with Hereford St and Harrow Rd. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable essential railway bridge maintenance work to be undertaken. The order is operative from 13 January 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 mths or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 9 June 2018 and that closures will take place overnight only between 10pm - 7am, Saturday nights to Sunday mornings. Pedestrian access will be available and emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.

Dated: 28 December 2017

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CHEPSTOW ROAD (RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Chepstow Road o'i chyffordd gyda Hereford St a| Harrow Rd. Bydd y llwybr arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i ymgymryd a gwaith cynnal a chadw hanfodol i'r bont rheilffordd. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 13 lonawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau erbyn 9 Mehefin 2018 a bydd cau yn digwydd dros nos yn unig rhwng 10yh - 7yb, nos Sadwrn i foreau Sul. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud planhigyn.

Dyddiedig: 28 Rhagfyr 2017

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4158258.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices