Search for more Public Notices in your area
Traffic

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4162835

Notice effective from
12th January 2018 to 11th February 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (RIVERMEAD WAY ROGERSTONE NEWPORT)
(TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Rivermead Way from its junction with Risca Road to its junction with the Lily Way/Oak Tree Drive roundabout. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable essential ducting works to be undertaken (under the railway bridge) on a road too narrow to maintain vehicular access.
The order is operative from 20 January 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be from 20 to 28 January, weekends only, and should be completed on the first weekend. Pedestrian access will not be affected and emergency vehicle access will be available with a short delay.
Dated: 12 January 2018
G.D.Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (RIVERMEAD WAY ROGERSTONE CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Rivermead Way o'i chyffordd gyda Risca Road i'r gyffordd
a Lily Way/Oak Tree Drive cylchdro. Bydd y llwybr arall wedi ei arwyddo.Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi i gwaith dwytheilau hanfodol i gael ei wneud
(o dan y bont rheilffordd) ar hydd ffordd rhy gul i gynal mynediad i gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 20 Ionawr 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.
Rhagwelir y bydd y gwaith rhwng 20 a 28 Ionawr, penwythnosau yn unig, a dylid ei gwblhau ar y penwythnos cyntaf. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr.
Dyddiedig: 12 Ionawr 2018
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4162835.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices