Search for more Public Notices in your area
Traffic

MODIFICATION ORDER NO. 2 OF 2017 (CORPORATION ROAD, NEWPORT)

Notice ID: NP4169040

Notice effective from
19th January 2018 to 18th February 2018

NOTICE OF MODIFICATION ORDER SECTION 53 WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 NEWPORT CITY COUNCIL DEFINITIVE MAP AND STATEMENT FOR THE CITY OF NEWPORT
MODIFICATION ORDER NO. 2 OF 2017 (CORPORATION ROAD, NEWPORT)
The above Order, made on 29th December 2017, if confirmed as made, will modify the definitive map and statement for the area by adding to them the footpath running from Point A at a point on Footpath 401/4 under the railway bridge to Point B at Corporation Road as shown on the Order Map.
A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 9.00am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds. Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Law and Regulation, Newport City Council, Civic Centre, Newport, South Wales, NP20 4UR,
quoting ref JPE, not later than 19 February 2018 and applicants are requested to state the grounds on which their objection is made. If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Newport City Council may confirm the Order as an unopposed order. If the order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 19th January 2018 Gareth Price Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre Newport
South Wales NP20 4UR

HYSBYSIAD O GADARNHAU GORCHYMYN I ADDASU MAP DIFFINIOL
ADRAN 53 DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 CYNGOR DINAS CASNEWYDD MAP DIFFINIOL A DATGANIAD HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS CYNGOR DINAS CASNEWYDD GORCHYMYN ADDASU MAP DIFFINIOL RHIF 2 O 2017 (CORPORATION ROAD)
Cadarnhawyd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 29 Rhagfyr 2017 heb ei addasu. Effaith y Gorchymyn yw addasu'r Map Diffiniol a datganiad drwy ychwanegu'r llwybr sy'n rhedeg o Bwynt A ar pwynt ar llwybr cyhoeddus 401/4 o dan y bont rheilffordd i Pwynt B ar Corporation Road fel y ddangosir ar Fap y Gorchymyn. Mae copi o'r Gorchymyn, fel y cadarnhawyd, a Map y Gorchymyn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR o 9.00am tan 4.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gellir prynu copiau o'r Gorchymyn a'r Map yno am bris o ddwy bunt.
Gellir anfon unrhyw gynrychiolaethau am y Gorchymyn neu unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu'r cyfeirnod JPE, nid yn hwyrach na 19 Chwefror 2018 . Nodwch y seiliau dros eu gwneud. Os na wneir cynrychiolaethau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu os tynnir yn 6l unrhyw rai a wnaed, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn yn Orchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Lywodraeth Cymru am gadarnhad bydd unrhyw gynrychiolaethau a gwrthwynebiadau, na chafodd eu tynnu yn 6l, yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig: 19 lonawr 2018 Gareth Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd
Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd De Cymru NP20 4UR

Attachments

NP4169040.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices