Search for more Public Notices in your area
Traffic

FORM OF NOTICE OF MODIFICATION ORDER

Notice ID: NP4170872

Notice effective from
24th January 2018 to 23rd February 2018

FORM OF NOTICE OF MODIFICATION ORDER NOTICE OF MODIFICATION ORDER SECTION 53 - WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL THE DEFINITIVE MAP AND STATEMENT FOR THE COUNTY OF MONMOUTH COMMUNITY OF DEVAUDEN - RESTRICTED BYWAY 53-16 & 177B DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER 2018
The above Order made on the 22nd of January 2018, if confirmed as made, will modify the definitive map and statement for the area by adding to them the restricted byways:-Restricted byway 177B A-B
Commences from Point A (SO4904600336) at its junction with footpath 177 Devauden and proceeds at a general
width of 4 metres in a south easterly direction 32 metres to its junction with restricted byway 53-16 at Point B
(SO4906400308).
Restricted byway 53-16
B-C-D-E-F-G-H-J
Commences from Point B (SO4906400308) at its junction with footpath 177A and restricted byway 177B Devauden and proceeds at an overall width of 6 metres in a general south-easterly direction for 312 metres to its junction with footpaths 183 and 184 Devauden at Point C (SO4916200040). Continuing parallel to footpath 183 Devauden at a general width of 6 metres in a south-westerly direction for 263 metres then a southerly direction for 106 metres to Point D (SO4910599692). Continuing from Point D at a general width of 6 metres in a south-south easterly direction for 106 metres to its junction with footpath 191 Devauden widening to a general width of 12 metres at Point E (SO4911899588). Continuing from Point E its junction with footpath 191 Devauden at a general width of 12 metres, tapers immediately to 6 metres, and proceeds in a south-south-easterly direction for 453 metres to its junction with county unclassified roads 53-18 and 53-11 at Point F (SO4921499158). Commences at Point G (SO4921899144) its junction with county unclassified roads 53-18 and 53-11 and proceeds at a general width of 7 metres in a south-south easterly direction for 224 metres to Point H (SO4930598940). Continuing from Point H with a general width of 4 metres in a southerly direction for 66 metres to its junction with county road 53-3 between the Pump House and Well Cottage at Point J
(SO4929798879).
A copy of the order and the order map may be seen free of charge at the Chepstow Community Hub, Manor Way, Chepstow, NP16 5HZ between the hours of 9-5pm Monday, Tuesday, Thursday, and 9-12pm Wednesday and Friday 9-4pm and 10am-1pm Saturday, and Monmouth Community Hub, Rolls Hall, Whitecross Street, Monmouth, NP25 3BY between the hours of 8:45am-5:15pm, 8:45am-7pm Tuesday and 9am-1pm on Saturday and County Hall, Rhadyr, Usk, Monmouthshire, NP15 1GA, between 9.00 am and 4.00 pm on Mondays to Fridays. Alternatively email clairewilliams@ monmouthshire.gov.uk.
Any representation or objection relating to the order must be sent in writing to Robert Tranter, Head of Legal Services, Monmouthshire County Council, PO Box 106, Caldicot, NP26 9AN reference. H45/15.0283 not later than the 26th of March 2018, and applicants are requested to state the grounds on which it is made.
If no representations or objections are duly made to the order, or to any part of it, or if any so made are withdrawn, the
Council, instead of submitting the order to the Secretary of State for Wales may itself confirm the order. If the order is
submitted to the Secretary of State for Wales any representations or objections which have not been withdrawn will
be sent with it.
DATED: - 23rd January 2018
R Tranter
Head of Legal Services Monmouthshire County Council

FFURF HYSBYSIAD GORCHYMYN ADDASU HYSBYSIAD O WNEUD GORCHYMYN ADDASU ADRAN 53 - DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981
CYNGOR SIR FYNWY MAP DIFFINIOL A DATGANIAD AR GYFER SIR FYNWY
CYMUNED DEVAUDEN - CILFFORDD GYFYNGEDIG 53-16 A 177B
GORCHYMYN ADDASU MAPIAU DIFFINIOL 2017
Bydd y Gorchymyn uchod a wnaed ar 22 lonawr 2018 os cadarnheir, yn addasu'r map diffiniol a'r datganiad ar gyfer yr ardal drwy ychwanegu at eu cilffyrdd cyfyngedig:-Cilffordd gyfyngedig 177B A-B
Yn dechrau o Bwynt A (SO4904600336) wrth ei chyffordd a llwybr troed 177 Devauden ac yn symud ar led cyffredinol o 4 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain 32 o fetrau i'w chyffordd a chilffordd gyfyngedig 53-16 ar Bwynt B (SO4906400308).. Cilffordd gyfyngedig 53-16 B-C-D-E-F-G-H-J
Yn dechrau o Bwynt B (SO4906400308) wrth ei chyffordd a llwybr troed 177A a chilffordd gyfyngedig 177B Devauden ac yn symud ymlaen i gyfeiriad de-ddwyrain cyffredinol am 312 metr o led cyffredinol o 6 metr i'w chyffordd a llwybrau troed 183 a 184 Devauden ar Bwynt C (SO4916200040) yn parhau ochr a llwybr troed 183 Devauden i gyfeiriad y de-orllewin o led gyffredinol o 6 metr am 263 metr ac yna i gyfeiriad y de am 106 o fetrau i Bwynt D (SO4910599692). O Bwynt D yn parhau i gyfeiriad y de-de-ddwyrain cyffredinol o led o 6 metr am 106 o fetrau i'w chyffordd a llwybr troed 191 Devauden i Bwynt E (SO4911899588). O Bwynt E yn parhau o'i chyffordd a llwybr troed 191 Devauden ar led cyffredinol o 12 metr, yn culhau ar unwaith i 6 metr, gan fynd ar gyfeiriad de-de-ddwyrain am 453 o fetrau i'w chyffordd
a ffyrdd sirol di-ddosbarth 53-18 a 53-11 ar Bwynt F (SO4921499158). Gan ddechrau ar Bwynt G (SO4921899144)
yn parhau ar led cyffredinol o 7 metr tua'r de-de-ddwyrain am 224 o fetrau i Bwynt H (SO4930598940). O bwynt H yn parhau gyda lled gyffredinol o 4 metr tua'r de am 66 o fetrau i'w chyffordd a ffordd sirol 53-3 rhwng y Ty Pwmpio a Bwthyn y Ffynhondy ym Mhwynt J (SO4929798879).
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r map Gorchymyn am ddim yn Hyb Cymunedol Cas-gwent, Ffordd y Maenor, Cas-gwent, NP16 5HZ rhwng 9-5 pm o'r gloch ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth, Dydd Iau, a 9-12 pm ar Ddydd Mercher a Dydd Gwener 9-4 pm a 10 am-1 pm ar Ddydd Sadwrn, ac yn Hyb Cymunedol Trefynwy, Neuadd Rolls, Stryd y Groesgwyn, Trefynwy, NP25 3BY rhwng 8:45am-5:15 pm o'r gloch, ar Ddydd Mawrth, 8:45am-7pm a 9am-1pm ar Ddydd Sadwrn ac yn Neuadd y Sir, Y Rhadyr, Brynbuga, Sir Fynwy NP15 1GA, rhwng 9.00am a 4.00pm ar Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Fel arall, anfonwch e-bost at clairewilliams@monmouthshire.gov.uk.
Rhaid anfon unrhyw gynrychiolaeth neu wrthwynebiad yn ymwneud a'r gorchymyn yn ysgrifenedig i Robert Tranter, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Sir Fynwy, Blwch SP 106, Cil-y-coed, NP26 9AN a defnyddio cyfeirnod H45/15.0283 heb fod yn hwyrach na 26 Mawrth 2018, a gofynnir i ymgeiswyr nodi ar ba sail y gwneir y gwrthwynebiad. Os nad oes unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau yn cael eu gwneud o ran y gorchymyn, neu unrhyw ran ohono, neu os tynnir unrhyw rai yn 6l, bydd y Cyngor, yn hytrach na chyflwyno'r gorchymyn i Ysgrifennydd Gwladol Cymru efallai'n cadarnhau'r gorchymyn ei hun. Os cyflwynir y gorchymyn at Ysgrifennydd Gwladol Cymru bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb ei dynnu'n 6l yn cael eu hanfon gyda'r cyflwyniad. DYDDIEDIG: 23 lonawr 2017 R Tranter
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Fynwy

Attachments

NP4170872.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices