Search for more Public Notices in your area
Traffic

(VARIOUS ROADS NEWPORT) (VARIOUS SPEED LIMITS) ORDER 2018

Notice ID: NP4172861

Notice effective from
29th January 2018 to 28th February 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (VARIOUS SPEED LIMITS) ORDER 2018
Newport City Council hereby gives notice that it proposes to make the above named order under sections 84(1) and (2) and sections 1(1), 2(1) to (3) and 4(2) and part IV of schedule 9 of the Road Traffic Regulation Act 1984 the effect of which will be to impose a speed limit of 60mph on the lengths of road specified in schedule 1 to this notice, 50mph on the lengths of road specified in schedule 2 to this notice, 40mph on the lengths of road specified in schedule 3 to this notice, and to revoke the County Council of Gwent (A48 Cardiff Rd Newport) (50mph Speed Limit) (No 5) Order 1993 and the single item in schedule 1 (A48 Cardiff Rd) and item (b) in schedule 2 of the Newport City
Council (A48 Cardiff Rd Newport) (Speed Limit)
Order 2006. A copy of the proposed order, a statement of the Council's reasons for proposing it and maps indicating its location and effect may be inspected at the Civic Centre Newport NP20 4UR during normal office hours. Objections to the order and other representations may be made to the undersigned by 26 February 2018. All objections and other representations must be made in writing and all objections must specify the grounds on which they are made.
Dated: 29 January 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre
Newport NP20 4UR
Schedule 1
A467 Forge Road (a) Southbound carriageway from a point 50 metres from its junction with A467 Forge Road Roundabout (Pye Corner) for a distance of 670 metres in a southerly direction (b) Northbound carriageway from a point 390 metres south of its junction with A467 Forge Road Roundabout (Pye Corner) for a distance of 600 metres in a southerly direction
Schedule 2
A467 (section north of the Forge Rd roundabout - Pye Corner) (a) Southbound carriageway from point 90 metres north west of its junction with the southbound on-slip from Tregwilym Road northern roundabout to a point 35 metres north of its junction with A467 Forge Road roundabout (Pye Corner) (b) Southbound on-slip from Tregwilym Road northern roundabout to its junction with A467 southbound carriageway
Schedule 3
A48 Cardiff Rd (a) From a point 110 metres west of its junction with Pont Ebbw Roundabout in a westerly direction throughout and including the main Junction 28 Tredegar Interchange to a point 100 metres west of the Celtic Way junction
M4 Eastbound off-slip (to junction 28) (a) From its junction with the main Junction 28 Tredegar Interchange to a point 455 metres in a northerly direction from the physical nosing of the east bound exit slip road
M4 Westbound on-slip (from junction 28)
(a) From its junction with the main Junction 28 Tredegar Interchange for 20 metres

A467 Forge Road (a) Southbound carriageway from a point 720 metres south of its junction with A467 Forge Road roundabout (Pye Corner) to its contiguous junction with the M4 eastbound on-slip road and Junction 28 Tredegar Interchange
(b) Northbound carriageway from its junction with the Junction 28 Tredegar Interchange to a point 600 metres south of its junction with A467 Forge Road roundabout (Pye Corner) (c) Northbound carriageway from a point 50 metres south of its junction with A467 Forge Road roundabout (Pye Corner) to a point 390 metres south of the same roundabout

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (AMRYWIOL FFYRDD CASNEWYDD) (TERFYNAU CYFLYMDER |
AMRYWIOL) 2018
Mae Cyngor Dinas Casnewydd drwy hyn yn hysbysu ei fod yn cynnig cyflwyno'r gorchymyn a enwir uchod o dan adrannau 84(1) a (2) ac
adrannau 1(1), 2(1) i (3) a 4(2) a rhan IV o atodlen
9 i Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ac effaith hyn fydd gosod terfyn cyflymder o 60mya ar ddarnau o'r ffordd a nodir yn atodlen 1 i'r hysbysiad hwn, 50mya ar ddarnau o'r ffordd a nodir yn atodlen 2 i'r hysbysiad hwn, 40mya ar ddarnau o'r ffordd a nodir yn atodlen 3 i'r hysbysiad hwn, a dirymu Gorchymyn Cyngor Sir Gwent (A48 Ffordd Caerdydd Casnewydd) (Terfyn cyflymder o 50mya) (Rhif 5) 1993 a'r eitem unigol yn atodlen 1 (A48 Ffordd Caerdydd) ac eitem (b) yn atodlen 2 o Orchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (A48 Ffordd Caerdydd Casnewydd) (Terfyn Cyflymder) 2006. Gall copi o'r gorchymyn arfaethedig, datganiad o resymau'r Cyngor dros ei gynnig a mapiau yn nodi ei leoliad a'i effaith gael eu harchwilio yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR yn ystod oriau swyddfa arferol. Rhaid cyflwyno gwrthwynebiadau i'r gorchymyn a sylw arall i'r sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 26 Chwefror 2018. Rhaid i bob gwrthwynebiad a sylw arall gael eu gwneud yn ysgrifenedig a rhaid i bob gwrthwynebiad nodi'r sail dros eu gwneud.
Dyddiedig: 29 Ionawr 2018
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR
Atodlen 1
A467 Forge Road (a) Cerbytffordd tua'r de o bwynt 50 metr o'i chyffordd a Chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) am bellter o 670 metr i gyfeiriad y de (b) Cerbytffordd tua'r gogledd o bwynt 390 metr i'r de o'i chyffordd a Chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) am bellter o 600 metr i gyfeiriad y de
Atodlen 2
A467 (adran i'r gogledd o gylchfan Forge Rd - Pye Corner) (a) Cerbytffordd tua'r de o bwynt 90 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd a'r ffordd ymuno tua'r de o gylchfan ogleddol Ffordd Tregwilym i bwynt 35 metr i'r gogledd o'i chyffordd a chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) (b) Ffordd ymuno tua'r de o gylchfan ogleddol Ffordd Tregwilym i'w chyffordd a cherbytffordd yr A467 tua'r de
Atodlen 3
A48 Ffordd Caerdydd (a) O bwynt 110 metr i'r gorllewin o'i chyffordd a Chylchfan Pont Ebbw i gyfeiriad y gorllewin drwyddi draw a chan gynnwys prif Gyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar i bwynt 100 metr i'r gorllewin o gyffordd Celtic Way
Ffordd ymadael tua'r dwyrain yr M4 (i gyffordd
28) (a) O'i chyffordd a phrif Gyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar i bwynt 455 metr i gyfeiriad y gogledd o ymyl flaen ffisegol y slipffordd ymadael tua'r dwyrain
Ffordd ymuno tua'r gorllewin yr M4 (o gyffordd
28) (a) O'i chyffordd a phrif Gyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar am 20 metr
A467 Forge Road (a) Cerbytffordd tua'r de o bwynt 720 metr i'r de o'i chyffordd a chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) i'w chyffordd gyffiniol a ffordd ymuno yr M4 tua'r dwyrain a
Chyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar (b) Cerbytffordd
tua'r gogledd o'i chyffordd a Chyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar i bwynt 600 metr i'r de o'i chyffordd a chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) (c) Cerbytffordd tua'r gogledd o bwynt 50 metr i'r de o'i chyffordd a chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) i bwynt 390 metr i'r de o'r un gylchfan

Attachments

NP4172861.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices