Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL EXTINGUISHMENT ORDER -FOOTPATH NO. 405/4/1, RINGLAND

Notice ID: NP4180662

Notice effective from
14th February 2018 to 16th March 2018

NOTICE OF MAKING OF AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 NEWPORT CITY COUNCIL EXTINGUISHMENT ORDER -FOOTPATH NO. 405/4/1, RINGLAND The above Order made on 14 February 2018 under section 118 of the Highways Act 1980 will extinguish public footpath 405/4/1 running from point A to point B at Hartridge Farm Road as shown on the Order Map.

The above Order made on 14 February 2018 under section 118 of the Highways Act 1980 will extinguish public footpath 405/4/1 running from point A to point B at Hartridge Farm Road as shown on the Order Map.

A copy of the Order and the Order Map have been placed and may be seen free of charge at the Law & Regulation Department, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR from 8.30am to 4.00pm from Monday to Friday. Copies of the Order and Map may be bought there at the price of Two Pounds.

Any representations about or objections to the order may be sent in writing to the Head of Law and Regulation, Newport City Council quoting ref DME/EC6/10 not later than 16 March 2018. Please state the grounds on which they are made.

If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Newport City Council may confirm the order as unopposed. If the order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations or objections which have not been withdrawn will be sent with the order.

Dated: 14 February 2018

Gareth D Price

Head of Law and Regulation

HYSBYSIAD YNGHYLCH GWNEUD

GORCHYMYN DEDDF PRIFFYRDD 1980

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

GORCHYMYN DILEU -

TROEDFFORDD RHIF.405/4/1, RINGLAND

Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 14 Chwefror 2018 o dan Adran 118 o'r Ddeddf Priffyrdd 1980, yn dileu droedffordd gyhoeddus sy'n rhedeg o Bwynt A i Bwynt B ar ffordd fferm Hartridge fel y dangosir ar Fap y Gorchymyn.

Mae copi o'r Gorchymyn a'r Map Gorchymyn wedi eu lleoli, a gellir eu gweld yn rhad ac am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR o 8.30am tan 4.00pm o Ddydd Llun i Ddydd Gwener. Gellir prynu copiau o'r Gorchymyn a'r Map yno am bris o ddwy bunt.

Gellir anfon unrhyw gynrychiolaethau am y Gorchymyn neu unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu'r cyfeirnod DME/EC6.10, nid yn hwyrach na 16 Mawrth 2018. Nodwch y seiliau dros eu gwneud.

Os na wneir cynrychiolaethau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu os tynnir yn 6l unrhyw rai a wnaed, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn yn Orchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Weinidogion Cymru am gadarnhad bydd unrhyw gynrychiolaethau a gwrthwynebiadau, na chafodd eu tynnu yn 6l, yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

Dyddiedig: 14 Chwefror 2018

Gareth D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd

Attachments

NP4180662.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices