Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (MARKET STREET NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4182208

Notice effective from
14th February 2018 to 16th March 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (MARKET STREET NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Market Street. Alternative routes are available. The reason for making the order is to enable a water main connection to be made in the carriageway. The proposed order will be operative from 18 March 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day. Pedestrian access will be available and emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.

Dated: 14 February 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic

Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

(MARKET STREET CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO)

2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Market Street. Bydd llwybr amgen ar gael.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw alluogi gwaith cysylltu a prif bibell ddwr yn y fordd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 18 Mawrth 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud planhigyn.

Dyddiedig: 14 Chwefror 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4182208.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices