Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RODNEY ROAD AND VARIOUS ROADS, NEWPORT) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING, 20 MPH SPEED LIMIT)(REVOCATION) ORDERS 2018 & PROPOSED SPEED CUSHIONS /JUNCTION PLATEAUS

Notice ID: NP4181401

Notice effective from
14th February 2018 to 16th March 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (RODNEY ROAD AND VARIOUS ROADS, NEWPORT) (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING, 20 MPH SPEED LIMIT)(REVOCATION) ORDERS 2018 & PROPOSED SPEED CUSHIONS /JUNCTION PLATEAUS

Newport City Council hereby gives notice that it proposes (1) to make orders under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers the effect of which will be: (i) to prohibit waiting at any time on the lengths of road set out in schedule 1 to this notice (ii) to restrict waiting to 2 hours (no return within 2 hours) between the hours of 8am and 6pm Monday to Saturday on the length of road set out in schedule 2 to this notice (iii) to revoke the item in schedule 3 and item (b) in schedule 1 relating to Rodney Rd in the Newport City Council (Rodney Rd & Grafton Rd Newport (Prohibition of Waiting & Loading) Order 2013 and item 3(d) in schedule 1 of the Newport Borough Council (Grafton Rd & Various Rds) (Parts) (Prohibition & Restriction of Waiting) Order 1976 (iv) to impose a speed limit of 20 mph on Rodney Rd, St Vincent Rd, Grafton Road, Beresford Rd and Colne St; (2) in exercise of its powers under section 90 A(1) of the Highways Act 1980 to construct speed cushions (1.6m x 1.9m x 75mm) and junction plateaus (full width of carriageway 75mm high) at the locations set out in schedule 3 to this notice. Full details of these proposals are in the draft orders which, together with maps showing the restricted roads and a statement of the Council's reasons for proposing to make the orders may be inspected at the Civic Centre Newport during normal office hours Monday to Friday. If you wish to object to the proposals you should send the grounds for your objection in writing to the undersigned by 12 March 2018.

Dated: 14 February 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic

Centre Newport NP20 4UR

SCHEDULE 1

Rodney Rd: (a) south western side from its junction with Clarence Place to a point opposite the line of the south eastern kerb line of St Vincent Road (b) south western side from a point opposite the line of the north western kerb line of Grafton Road to a point 16m north west of its junction with Colne Street (c) south western side from a point 45m south east of its junction with Colne Street for a distance of 12m in a south easterly direction

SCHEDULE 2

Rodney Rd: south western side from a point opposite the line of the south eastern kerb line of St Vincent Road to a point opposite the line of the north western kerb line of Grafton Road

SCHEDULE 3

Rodney Rd: 2 speed cushions approx 8m north west of its junction with St Vincent Rd and 2 speed cushions approx. 10m north west of its junction with GraftonRd, junction plateau at its junction with Diocletian Mews, and junction plateau at its junction with Colne St ("m" means metres throughout this notice)

GORCHYMYNION CYNGOR DINAS CASNEWYDD (RODNEY ROAD A FFYRDD AMRYWIOL, CASNEWYDD) (GWAHARDD A CHYFYNGU AR AROS, TERFYN CYFLYMDER 20 MYA)

(DIRYMU) 2018 A CHLUSTOGAU CYFLYMDER

ARFAETHEDIG / LLWYFANNAU CYFFYRDD

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn rhoi gwybod drwy hyn ei fod yn bwriadu: (1) creu gorchmynion dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill fydd yn: (i) gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y rhannau o ffordd a nodir yn atodlen 1 i'r hysbysiad hwn (ii) cyfyngu aros i 2 awr (dim dychwelyd o fewn 2 awr) rhwng 8am a 6pm, dydd Llun i ddydd Sadwrn ar y rhan o ffordd a nodir yn atodlen 2 i'r hysbysiad hwn (iii) diddymu'r eitem yn atodlen 3 a eitem (b) yn atodlen 1 mewn perthynas a Rodney Road yng Ngorchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (Rodney Road a Grafton Road, Casnewydd) (Gwahardd Aros a Llwytho) 2013 a eitem 3(d) yn atodlen 1 Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Casnewydd (Grafton Road a Ffyrdd Amrywiol) (Rhannau) (Gwahardd a Chyfyngiad Aros) 1976 (iv) gosod cyfyngiad cyflymder o 20 mya ar Rodney Road, St Vincent Road, Grafton Road, Beresford Road a Colne St; (2) wrth arfer ei bwerau dan adran 90 A(1) y Ddeddf Priffyrdd 1980, adeiladu clustogau arafu (1.6m x 1.9m x 75mm) a llwyfannau cyffyrdd (lled llawn l6n gerbydau yw 75mm o uchder) yn y lleoliadau a nodir yn atodlen 3 i'r hysbysiad hwn. Mae manylion llawn y cynigion hyn yn ygorchmynion drafft sydd, ynghyd a mapiau'n dangos y ffyrdd cyfyngedig a datganiad yn nodi rhesymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y gorchmynion hyn, yng Nghanolfan Ddinesig Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener. Os hoffech wrthwynebu'r gorchmynion arfaethedig dylech anfon eich rhesymau dros wrthwynebu yn ysgrifenedig i'r enw isod erbyn 12 Mawrth 2018.

Dyddiad: 14 Chwefror 2018

G.D.Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y

Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

ATODLEN 1

Rodney Rd: (a) ochr y de-orllewin o'r gyffordd a Clarence Place at bwynt gyferbyn a llinell cwrbyn y de-ddwyrain ger St Vincent Road (b) ochr y de-orllewin o bwynt gyferbyn a llinell cwrbyn gogledd-orllewin Grafton Road at bwynt 16m i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Colne Street (c) ochr y de-orllewin o bwynt 45m i'r de-ddwyrain o'r gyffordd a Colne Street am 12m tua'r de-ddwyrain

ATODLEN 2

Rodney Rd: ochr y de-orllewin o bwynt gyferbyn a llinell cwrbyn de-ddwyrain St Vincent Road at bwynt gyferbyn a llinell cwrbyn gogledd-orllewin Grafton Road.

ATODLEN 3

Rodney Rd: 2 glustog arafu oddeutu 8m i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a St Vincent Rd a 2 glustog arafu oddeutu 10m i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Grafton Road, llwyfan cyffordd ger y gyffordd a Diocletian Mews, a llwyfan cyffordd ger y gyffordd a Colne St

(mae "m" yn golygu metrau yn yr hysbysiad hwn)

Attachments

NP4181401.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices