Search for more Public Notices in your area
Traffic

(MARKET STREET NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4185073

Notice effective from
21st February 2018 to 23rd March 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (MARKET STREET NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Market Street. Alternative Routes are available. The reason for making the order is to enable a water main connection to be made in the carriageway. The order is operative from 18 March 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months
or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is
anticipated that the works will be completed in one day.Pedestrian access will be available and emergency
vehicle access will be available with a short delay to move plant.
Dated: 21 February 2018
G.D.Price, Head of Law and Regulation,
Civic Centre, Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (MARKET STREET CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Market Street. Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw alluogi gwaith cysylltu a prif bibell ddwr yn y fordd. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 18 Mawrth 2018 a bydd
yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18
mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei
gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.
Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod.
Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd
mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i
symud planhigyn.
Dyddiedig: 21 Chwefror 2018
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4185073.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices