Search for more Public Notices in your area
Traffic

(EAST DOCK ROAD AND VARIOUS ROADS, NEWPORT] (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND REVOCATION) ORDER 2018

Notice ID: NP4186293

Notice effective from
26th February 2018 to 28th March 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (EAST DOCK ROAD AND VARIOUS ROADS, NEWPORT] (PROHIBITION AND RESTRICTION OF WAITING AND REVOCATION) ORDER 2018

1.TAKE NOTICE that Newport City Council proposes to make an order under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers the effect of which will be:

(i) to prohibit waiting at any time on the lengths of road set out in schedule 1 to this notice(ii) to restrict waiting to 2 hours (no return within 2 hours) between the hours of 8am and 6pm Monday to Saturday on the lengths of road set out in schedule 2 to this notice (iii)to revoke Item 14 in Schedule 1 of the Newport City Council (A48 Southern Distributor Road (SDR) and Various Side Roads Newport (Prohibition of Waiting and Loading) Order 20042.Full details of these proposalsare in the draftorderwhich, together with a map showing the restricted roads and a statement of the Council's reasons for proposing to make the order, may be inspected at the Civic Centre, Newport during normal office hours (Monday to Friday). 3.If you wish to object to the proposals you should send the grounds for your objection in writing to the undersigned by 26 March 2018.

DATED: 26 February2018

G D Price

Head of Law and Regulation Civic Centre Newport South Wales NP20 4UR SCHEDULE 1

SCHEDULE 1

EAST DOCK ROAD (a) North eastern side from its junction with Octopus Bridge Roundabout to a point 12 metres south east of its junction with Mariners Court (b )North eastern side from a point 48 metres south east of its junction with Mariners Court to a point12 metres south east of its junction with East Dock Close (c) North eastern side from a point 12 metres north west of its junction with Alicia Way to a point 12 metres south west of the same junction(d) North eastern side from a point 28 metres south east of its north western junction with Alicia Way to a point 12 metres south east of its north western junction with Alicia Crescent (e) North eastern side from its south eastern junction with Alicia Crescent for a distance of 8 metres in a north westerly direction(f) South western and north western side for its entire length (g) South eastern side for its entire length ALICIA CRESCENT

(a) North eastern side from its junction with Octopus Bridge Roundabout to a point 12 metres south east of its junction with Mariners Court (b )North eastern side from a point 48 metres south east of its junction with Mariners Court to a point12 metres south east of its junction with East Dock Close (c) North eastern side from a point 12 metres north west of its junction with Alicia Way to a point 12 metres south west of the same junction(d) North eastern side from a point 28 metres south east of its north western junction with Alicia Way to a point 12 metres south east of its north western junction with Alicia Crescent (e) North eastern side from its south eastern junction with Alicia Crescent for a distance of 8 metres in a north westerly direction(f) South western and north western side for its entire length (g) South eastern side for its entire length

(a) North western side from its south eastern junction with

East Dock Road to a point 2 metres north east of the line of

the south western kerb line of Ariel Close (b) South eastern

side from its south eastern junction with East Dock Road to

its junction with Ariel Close (c) North western side from its

north western junction with East Dock Road for 8 metres

(d)South eastern side from its north western junction with

East Dock Road for 48 metres

ARIEL CLOSE (a) South western side from its junction with

(a) South western side from its junction with

Alicia Crescent for a distance of 5 metres

MARINERS COURT (a)Both sides from its junction with East

(a)Both sides from its junction with East

Dock Road for a distance of 8 metres

EAST DOCK CLOSE (a) Both sides from its junction with East

(a) Both sides from its junction with East

Dock Road for a distance of 8 metres

ALICIA WAY(a) Both sides from its junction with East Dock

(a) Both sides from its junction with East Dock

Road for a distance of 8 metres

UNNAMED ACCESS ROAD LEADING TO PUMPING STATION (20

metres north west of its junction with East Dock Close) (a) Both

(a) Both

sides from its junction with East Dock Road for 16 metres

SCHEDULE 2

EAST DOCK ROAD (a) North eastern side from a point 12 metres south east of itsjunction with Mariners Court for a distance of 36 metres in a south easterly direction(b) North eastern side from a point 12 metres south east of its junction with East Dock Close to a point 12 metres north west of its junction with Alicia Way (c) North eastern side from a point 12 metres south east of its junction with Alicia Way for a distance of 16 metres in a south easterly direction (d) North eastern side from a point 12 metres south east of its north western junction with Alicia Crescent to a point 8 metres north west of its south eastern junction with Alicia Crescent

(a) North eastern side from a point 12 metres south east of itsjunction with Mariners Court for a distance of 36 metres in a south easterly direction(b) North eastern side from a point 12 metres south east of its junction with East Dock Close to a point 12 metres north west of its junction with Alicia Way (c) North eastern side from a point 12 metres south east of its junction with Alicia Way for a distance of 16 metres in a south easterly direction (d) North eastern side from a point 12 metres south east of its north western junction with Alicia Crescent to a point 8 metres north west of its south eastern junction with Alicia Crescent

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (EAST DOCK ROAD AC AMRYW FFYRDD, CASNEWYDD) (GWAHARDD A CHYFYNGU ARAROS A DIRYMU) 2018

1.NODER bod Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig gwneud y gorchymyn canlynol o dan Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill. Dyma fydd effaithy gorchymyn:

(i) gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y rhannau o'r ffordd a nodiryn atodlen 1 i'r hysbysiad hwn(ii) cyfyngu aros i 2 awr (dim dychwelyd o fewn 2 awr) rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ar y rhannau o'r ffordd a nodir yn atodlen 2 i'r hysbysiad hwn(iii) dirymu Eitem 14 yn Atodlen 1 i Orchymyn Cyngor Dinas Casnewydd (A48 Southern Distributor Road (SDR) a Ffyrdd OchrAmrywiol, Casnewydd (Gwahardd Aros a Llwytho) 20042.Mae manylion llawn y cynigion hyn yn y gorchymyn drafft y gellir ei weld, ynghyd a map yn dangos y ffyrdd a chyfyngiadau a datganiad y Cyngor o'r rhesymau dros gynnig gwneud y gorchymyn, yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn

ystod oriau swyddfa arferol (dydd Llun i ddydd Gwener)

3.Os hoffech wrthwynebu'r cynigion, dylech anfon sail eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig at y sawl sydd wedi llofnodi isod erbyn 26 Mawrth 2018. DYDDIEDIG: 26 Chwefror 2018 G D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR ATODLEN 1

ATODLEN 1

EAST DOCK ROAD (a) Ochr ogledd-ddwyreiniol o'i chyffordd a Chylchfan Octopus Bridge hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Mariners Court (b) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 48 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Mariners Court hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ag East Dock Close (c) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd ag Alicia Way hyd at bwynt 12 metr i'r de-orllewin o'r un gyffordd (d) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 28 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Way hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Crescent (e) Ochr ogledd-ddwyreiniol o'i chyffordd dde-ddwyreiniol ag Alicia Crescent am bellter o 8 metr tua'r gogledd-orllewin(f) Ochr dde-orllewinol a gogledd-orllewinol

(a) Ochr ogledd-ddwyreiniol o'i chyffordd a Chylchfan Octopus Bridge hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Mariners Court (b) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 48 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Mariners Court hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ag East Dock Close (c) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd ag Alicia Way hyd at bwynt 12 metr i'r de-orllewin o'r un gyffordd (d) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 28 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Way hyd at bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Crescent (e) Ochr ogledd-ddwyreiniol o'i chyffordd dde-ddwyreiniol ag Alicia Crescent am bellter o 8 metr tua'r gogledd-orllewin(f) Ochr dde-orllewinol a gogledd-orllewinol

am hyd yffordd (g) Ochr dde-ddwyreiniol am hyd yffordd

ALICIA CRESCENT

(a) Ochr ogledd-orllewinol o'i chyffordd dde-ddwyreiniol ag East Dock Road hyd at bwynt 2 fetr i'r gogledd-ddwyrain o linell cwrbyn dde-orllewinol Ariel Close (b) Ochr dde-ddwyreiniol o'i chyffordd dde-ddwyreiniol ag East Dock Road hyd at ei chyffordd ag Ariel Close (c) Ochr ogledd-

orllewinol o'i chyffordd ogledd-orllewinol ag EastDock Road am 8 metr(d) Ochr dde-ddwyreiniol o'i chyffordd

ogledd-orllewinol ag East Dock Road am 48 metr

ARIEL CLOSE (a) Ochr dde-orllewinol o'i chyffordd ag Alicia

(a) Ochr dde-orllewinol o'i chyffordd ag Alicia

Crescent am bellter o 5 metr

MARINERS COURT (a) Y ddwy ochr o'i chyffordd ag East

(a) Y ddwy ochr o'i chyffordd ag East

Dock Road am bellter o 8 metr

EAST DOCK CLOSE (a) Y ddwy ochr o'i chyffordd ag East

(a) Y ddwy ochr o'i chyffordd ag East

Dock Road am bellter o 8 metr

ALICIA WAY(a) Y ddwy ochr o'i chyffordd ag East Dock Road am bellter o 8 metr

(a) Y ddwy ochr o'i chyffordd ag East Dock Road am bellter o 8 metr

Y FFORDD FYNEDIAD DDIENW SYN ARWAIN AT YR ORSAF BYMPIO (20 metr i'r gogleddorllewin o'i chyffordd ag East Dock Close)(a))(a)

Y ddwy ochr o'i chyffordd ag East Dock Road am bellter o 16 metr ATODLEN 2ATODLEN 2

EAST DOCK ROAD (a) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Mariners Court am bellter o 36 metr tua'r de-ddwyrain(b) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ag East Dock Close hyd at bwynt 12 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd ag Alicia Way (c) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ag Alicia Way am bellter o 16 metr tua'r de-ddwyrain (d) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Crescent hyd at bwynt 8 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd dde-ddwyreiniol ag Alicia Crescent

(a) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd a Mariners Court am bellter o 36 metr tua'r de-ddwyrain(b) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ag East Dock Close hyd at bwynt 12 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd ag Alicia Way (c) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ag Alicia Way am bellter o 16 metr tua'r de-ddwyrain (d) Ochr ogledd-ddwyreiniol o bwynt 12 metr i'r de-ddwyrain o'i chyffordd ogledd-orllewinol ag Alicia Crescent hyd at bwynt 8 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd dde-ddwyreiniol ag Alicia Crescent

Attachments

NP4186293.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices