Search for more Public Notices in your area
Planning

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016

Notice ID: MF0264418

Notice effective from
5th March 2018 to 4th April 2018

Town and Country Planning Act 1990 (As Amended) The Developments of National Significance (Procedure) (Wales) Order 2016 The Developments of National Significance (Wales) Regulations 2016
Notice is hereby given that Gwent Farmers’ Community Solar Scheme Ltd has submitted an application for a
Development of National Significance (DNS) to the Welsh
Ministers for:
Erection of a renewable energy hub with a net installed
generation capacity and maximum export to grid of
49.9MW comprising of up to 245,000 ground mounted
solar panels, battery storage container units (up to 200
units), underground cabling, grid connection hub,
associated infrastructure, landscaping and
environmental enhancements.
The site is located at Land on the Caldicot Levels to the
South of the Llanwern Steelworks Site
Members of the public can view the application documents
online at https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.
aspx?Caseid=3150137&CoID=0, or at Newport City
Council offices at all reasonable hours.
The timetable for the submission of evidence has begun and
interested persons may submit representations to the
Planning Inspectorate on behalf of the Welsh Ministers
(details below) by 09 April 2018. All representations will be
published to the Appeals Casework Portal website as soon as
the deadline has passed.
More information on the DNS process, including a guide for
communities can be found at: http://gov.wales/topics/
planning/developcontrol/developments-of-nationalsignificance/?
lang=en.
Isabel Nethell, Head of Service
The Planning Inspectorate,
Crown Buildings, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ
0303 444 5946
Dns.wales@pins.gsi.gov.uk
Date: 05 March 2018
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
(Fel y’i Diwygiwyd)
Gorchymyn Datblygiadau o Arwyddocâd
Cenedlaethol (Gweithdrefn) (Cymru) 2016
Rheoliadau Datblygiadau o Arwyddocâd
Cenedlaethol (Cymru) 2016
Hysbysir drwy hyn fod Gwent Farmers’ Community Solar
Scheme Ltd wedi cyflwyno cais ar gyfer Datblygiad
o Arwyddocâd Cenedlaethol i Weinidogion Cymru ar
gyfer:
Codi canolfan ynni adnewyddadwy gyda chapasiti
cynhyrchu gosodedig net ac uchafswm allforio i’r grid o
49.9MW sy’n cynnwys hyd at 245,000 o baneli solar ar y
ddaear, unedau cynwysyddion storio batri (hyd at 200 o
unedau), ceblau tanddaearol, canolfan gysylltiad â’r
grid, seilwaith cysylltiedig, tirlunio a gwelliannau
amgylcheddol.
Lleolir y safle ar Dir ar Forfa Gwent i’r De o Safle Gwaith
Dur Llan-wern.
Mae aelodau’r cyhoedd yn gallu gweld dogfennau’r cais arlein
yn https://acp.planninginspectorate.gov.uk/ViewCase.
aspx?Caseid=3150137&CoID=0, neu yn swyddfeydd
Cyngor Dinas Casnewydd yn ystod oriau rhesymol.
Mae’r amserlen ar gyfer cyflwyno tystiolaeth wedi dechrau a
gall pobl â buddiant gyflwyno cynrychiolaethau i’r Arolygiaeth
Gynllunio ar ran Gweinidogion Cymru (mae’r manylion isod)
erbyn 09 Ebrill 2018. Bydd pob cynrychiolaeth yn cael ei
chyhoeddi ar wefan y Porth Gwaith Achos Apeliadau cyn
gynted ag y bydd y dyddiad cau wedi mynd heibio.
Ceir rhagor o wybodaeth am y broses Datblygiadau o
Arwyddocâd Cenedlaethol, gan gynnwys canllawiau ar gyfer
cymunedau, yn: http://gov.wales/topics/planning/developcontrol/
developments-of-national-significance/?lang=cy.
Isabel Nethell, Pennaeth Gwasanaeth
Yr Arolygiaeth Gynllunio,
Adeilad y Goron, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ
0303 444 5946
Dns.wales@pins.gsi.gov.uk
Dyddiad: 05 Mawrth 2018

Attachments

MF0264418.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices