Search for more Public Notices in your area
Planning

NEWPORT CITY COUNCIL NOTICE UNDER SECTION 122(2A) LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 PROPOSED APPROPRIATION OF OPEN SPACE LAND NOTICE

Notice ID: NP4197039

Notice effective from
9th March 2018 to 8th April 2018

NEWPORT CITY COUNCIL NOTICE UNDER SECTION 122(2A) LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 PROPOSED APPROPRIATION OF OPEN SPACE LAND NOTICE
 is hereby given that Newport City
Council is considering appropriating an area
of land situated at St Julians Glebelands
having an area approximately 0.41 acres
from use as open space to planning use
for residential development and ancillary
purposes. A plan showing the precise
location of the land is available for inspection
by appointment at the Council offices.
NEWPORT CITY COUNCIL
NOTICE UNDER SECTION 233(4) TOWN
AND COUNTRY PLANNING ACT 1990
PROPOSED DISPOSAL OF OPEN SPACE
LAND
NOTICE is hereby given that Newport City
Council intends to dispose of an area of land
situated at St Julians Glebelands having an
area approximately 0.41 acres for residential
development and ancillary purposes. A plan
showing the precise location of the land is
available for inspection by appointment at
the Council offices.
Members of the public who wish to
comment or object to the proposed
appropriation and disposal of the Land for
development purposes should send their
comments or objection in writing to the
Head of Law and Regulation (reference
JPE) or email
joanne.evans@newport.gov.uk by 5pm on
23rd March 2018.
Plans of the Land may be inspected at the
Civic Centre, Newport during normal office
hours.
G D Price
Head of Law and Regulation
Civic Centre
Newport
NP20 4UR
Dated 9th March 2018
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
HYSBYSIAD DAN ADRAN 122(2A) DEDDF
LLYWODRAETH LEOL 1972
ADFEDDU ARFAETHEDIG AR DIR MAN
AGORED
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn bod Cyngor
Dinas Casnewydd yn ystyried adfeddu ardal
o dir yn St Julians Glebelands, sef ardal o tua
0.41 erw, gan newid ei ddefnydd o fan agored
at ddibenion cynllunio ar gyfer adeiladu tai
a dibenion atodol. Mae cynllun sy’n dangos
union leoliad y tir ar gael i’w archwilio drwy
apwyntiad yn swyddfeydd y Cyngor.
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
HYSBYSIAD DAN ADRAN 233(4) DEDDF
CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
GWAREDU ARFAETHEDIG Â THIR MAN
AGORED
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn bod Cyngor
Dinas Casnewydd yn ystyried gwaredu ardal
o dir yn St Julians Glebelands, sef ardal o tua
0.41 erw, at ddibenion adeiladu tai a datblygu
atodol. Mae cynllun sy’n dangos union leoliad
y tir ar gael i’w archwilio drwy apwyntiad yn
swyddfeydd y Cyngor.
Dylai aelodau’r cyhoedd sydd eisiau gwneud
sylw neu wrthwynebu adfeddu a gwaredu
arfaethedig y Tir at ddibenion datblygu anfon
eu sylwadau neu wrthwynebiad at Bennaeth
y Gyfraith a Rheoleiddio (cyfeirnod JPE) neu
anfon e-bost at joanne.evans@newport.gov.uk
erbyn 5pm ar 23 Mawrth 2018.
Gellir archwilio’r Cynlluniau ar gyfer y Tir yn y
Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn ystod oriau
swyddfa arferol.
G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio
Canolfan Ddinesig
Casnewydd
NP20 4UR
Dyddiad: 9 Mawrth 2018

Attachments

NP4197039.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices