Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil

Notice ID: NP4198662

Notice effective from
14th March 2018 to 13th April 2018

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil
Hillside, Glenview, Whitethorne Street,
Commercial Road and
Oakland Terrace, Crumlin
Prohibition of Goods Vehicles
Over 7.5 Tonnes Order 2018
NOTICE is hereby given that Caerphilly County
Borough Council in exercise of its powers
under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as
amended) and all other enabling powers and
after consulting with the Chief Officer of Police
propose to make the above order the effect of
which will be to:
Prohibit vehicles in excess of 7.5 tonnes maximum
gross weight from proceeding along the following
lengths of road in the village of Crumlin:
• Hillside
• Glenview
• Whitethorne Street
• Commercial Road
• Oakland Terrace
• Unnamed lane to the rear of Oakland Terrace
A copy of the proposed Order, a statement of
the Council’s reasons for making the Order and
maps showing the affected lengths of roads may
be inspected at the offices of Caerphilly County
Borough Council, Ty Penallta, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG during
normal office hours (Monday to Friday). Further
information can be obtained from the traffic
management section, telephone 01443 866546.
Any objection to the proposed Order with the
grounds for making it should be made in writing
to the ADDRESS ABOVE by 6th April 2018.
Correspondence may be disclosed as required by
the Freedom of Information Act 2000.
Dated 14th March 2018
Marcus Lloyd
Acting Head of Engineering Services
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Dyddiedig 14eg o Fawrth 2018
Marcus Lloyd
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Dros Dro
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Gwahardd Cerbydau Nwyddau
Dros 7.5 Tunnell Ochr-y-bryn,
Glenview, Stryd Whitethorne,
Heol Fasnachol a Theras Oakland,
Crymlyn 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o
dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
(fel y’i diwygiwyd) a’i holl bwerau galluogi eraill
ac ar ôl ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr
Heddlu yn bwriadu gwneud y gorchmyn uchod a
fydd â’r effaith o:
Gwahardd cerbydau dros 7.5 tunnell o bwysau
gros mwyaf rhag parhau ar hyd yr heol ym
mhentref Crymlyn:
• Ochr-y-bryn
• Glenview
• Stryd Whitethorne
• Heol Fasnachol
• Teras Oakland
• Lôn ddienw i gefn Teras Oakland
Gellir archwilio copi o’r Gorchymyn arfaethedig,
datganiad gan y Cyngor o’i resymau am wneud
y Gorchymyn a mapiau’n dangos rhannau’r
heolydd dan sylw, yn swyddfeydd Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Penallta, Parc
Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82
7PG yn ystod oriau swyddfa arferol (Dydd Llun
i Ddydd Gwener). Mae rhagor o wybodaeth ar
gael gan yr isadran rheoli traffig, ar rif ffôn 01443
866546.
Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i’r
Gorchymyn arfaethedig ynghyd â’i sail, yn
ysgrifenedig i’r CYFEIRIAD UCHOD erbyn
6ed Ebrill 2018. Gall yr ohebiaeth gael ei
datgelu yn unol â gofynion y Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth 2000.

Attachments

NP4198662.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices