Search for more Public Notices in your area
Traffic

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) SECTION 14(1)(b)

Notice ID: NP4195014

Notice effective from
14th March 2018 to 13th April 2018

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) SECTION 14(1)(b)
PUBLIC FOOTPATH NO’S 76, 77, 85, 86, 89, 90,
91, 92 (PART), 93, 15, 19 AND 20: PONTYPOOL
(PANTEG) COMMUNITY (NOW PONTYMOEL
AND PANTEG) AND CWMBRAN COMMUNITY
(NOW UPPER CWMBRAN)
TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS
ORDER 2018
NOTICE is hereby given that the County Borough
Council of Torfaen in exercise of its powers
under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as
Amended) have made an Order the effect of which
will be to prohibit pedestrians from proceeding
along:-
Public Footpath (FP) No. 15 Cwmbran Community
from its junction with FP No. 14 to its junction with
FP No. 19.
FP No. 19 Cwmbran Community from its junction
with FP No. 15 to its junction with FP No’s 20, 21
and 22.
FP No. 20 Cwmbran Community from its junction
with FP No’s 19, 21 and 22 to where it changes to
FP No. 77 in Pontypool Community and then on to
its junction with FP No. 76.
FP No. 76 Pontypool Community from its junction
with FP No. 77 to its junction with Springfield
Road.
FP No. 85 Pontypool Community from its junction
with FP No. 84 to its junction with FP No. 86.
FP No. 86 Pontypool Community from its junction
with FP No. 85 to its junction with FP No. 89.
FP No. 89 Pontypool Community from its junction
with FP No. 86 to its junction with FP No. 60
FP No. 90 Pontypool Community from its junction
with Cwrdy Lane to its junction with FP No’s 91,
92 and 93.
FP No. 91 Pontypool Community from its junction
with FP No’s 90, 92 and 93 to its junction with
FP 97.
FP No.92 Pontypool Community from its junction
with 90, 91 and 93 to its junction with St. Anthony
Close.
FP No. 93 Pontypool Community from its junction
with FP No’s 90, 91 and 92 to its junction with FP
No’s 95 and 111.
FP No. 111 Pontypool Community from its junction
with FP No’s 93 and 95 to its junction with
Sunnybank Road.
FP No. 95 Pontypool Community from its junction
with FP No’s 93 and 111 to its junction with FP No.
108 and Restricted Byway (RB) No’s 140 and 141
(Prescoch Lane).
FP No. 104 Pontypool Community from its junction
with RB No’s 140 and 141 to its junction with FP
No’s 100, 102, 105, 106 and 101.
FP No. 101 Pontypool Community from its junction
with FP No’s 100, 102, 104, 105 and 106 to its
junction with FP No. 109 and Cwmynyscoy Road.
FP No. 109 Pontypool Community from its
junction with FP No. 101 and Cwmynyscoy Road
to its junction with RB No. 140 (Prescoch Lane).
There are no alternative routes available. The
prohibition is necessary because of the likelihood
of danger to the public.
The Order will come into operation on 14 March
2018 and will continue in force for a period of 6
months, or until the works have been completed,
whichever is the sooner.
A more extensive Notice and plans showing all
footpaths affected is available to view at the Legal
Division, Civic Centre, Pontypool.
Dated: 14 March 2018
Alison Ward, Chief Executive, Civic Centre,
Pontypool NP4 6YB
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD
1984 (FEL Y’I DIWYGIWYD)
ADRAN 14(1)(b)
LLWYBRAU TROED RHIFAU 76, 77, 85, 86, 89,
90, 91, 92 (RHAN), 93, 15, 19 A 20: CYMUNED
PONT-Y-P L (PANTEG) (NAWR PONTYMOEL A
PHANTEG) A CHYMUNED CWMBRÂN (NAWR
CWMBRÂN UCHAF)
GORCHYMYN GWAHARDD CERDDWYR DROS
DRO 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol
Torfaen wrth ymarfer ei bwerau o dan Ddeddf
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd)
wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw
gerddwyr rhag teithio ar hyd:-
Llwybr Troed (LlT) Rhif. 15 Cymuned Cwmbrân o’i
gyffordd â LlT Rhif. 14 hyd at ei gyffordd â LlT
Rhif. 19.
LlT Rhif. 19 Cymuned Cwmbrân o’i gyffordd â LlT
Rhif. 15 hyd at ei gyffordd â LlT Rhifau 20, 21 a 22.
LlT Rhif. 20 Cymuned Cwmbrân o’i gyffordd â LlT
Rhifau 19, 21 a 22 i ble mae’n newid i fod yn LlT
Rhif. 77 yng Nghymuned Pont-y-pwˆl ac wedyn
ymlaen hyd at ei gyffordd â LlT Rhif. 76.
LlT Rhif. 76 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â LlT
Rhif. 77 hyd at ei gyffordd â Ffordd Cae Ffynnon.
LlT Rhif. 85 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â LlT
Rhif. 84 hyd at ei gyffordd â LlT Rhif. 86.
LlT Rhif. 86 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â LlT
Rhif. 85 hyd at ei gyffordd â LlT Rhif. 89.
LlT Rhif. 89 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â LlT
Rhif. 86 hyd at ei gyffordd â LlT Rhif. 60.
LlT Rhif. 90 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â
Cwrdy Lane hyd at ei gyffordd â LlT Rhifau 91,
92 a 93.
LlT Rhif. 91 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â LlT
Rhifau 90, 92 a 93 hyd at ei gyffordd â LlT 97.
LlT Rhif.92 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â LlT
Rhifau 90, 91 a 93 hyd at ei gyffordd â Chlos Sant
Antwn.
LlT Rhif. 93 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â LlT
Rhifau 90, 91 a 92 hyd at ei gyffordd â LlT Rhifau
95 a 111.
LlT Rhif. 111 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â
LlT Rhifau 93 a 95 hyd at ei gyffordd â Sunnybank
Road.
LlT Rhif. 95 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â
LlT Rhifau 93 a 111 hyd at ei gyffordd â LlT Rhif.
108 a Chilffyrdd Cyfyngedig Rhifau 140 a 141 (Lôn
Prescoch).
LlT Rhif. 104 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd â
Chilffyrdd Cyfyngedig Rhifau 140 a 141 hyd at ei
gyffordd â LlT Rhifau 100, 102, 105, 106 a 101.
LlT Rhif. 101 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd
â LlT Rhifau 100, 102, 104, 105 a 106 hyd at ei
gyffordd â LlT Rhif. 109 a Ffordd Cwmynyscoy.
LlT Rhif. 109 Cymuned Pont-y-pwˆl o’i gyffordd
â LlT Rhif. 101 a Ffordd Cwmynyscoy hyd at ei
gyffordd â Chilffordd Gyfyngedig Rhif. 140 (Lôn
Prescoch).
Does dim llwybrau amgen ar gael. Mae’r
gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd
y tebygrwydd o berygl i’r cyhoedd. Daw’r
Gorchymyn arfaethedig i rym ar 14 Mawrth 2018
a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis
neu tan fydd y gwaith wedi ei orffen, pa un bynnag
yw’r cynharaf.
Mae Hysbysiad mwy helaeth a chynlluniau yn
dangos yr holl lwybrau troed a effeithir ar gael
i’w gweld yn yr Adran Gyfreithiol, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pwˆl.
Dyddiwyd: 14 Mawrth 2018
Alison Ward, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig,
Pont-y-pwˆl NP4 6YB

Attachments

NP4195014.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices