Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RIVER USK PEDESTRIAN FOOTBRIDGE NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2018

Notice ID: NP4189827

Notice effective from
15th March 2018 to 14th April 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (RIVER USK PEDESTRIAN FOOTBRIDGE NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council
in exercise of its powers under the Road Traffic
Regulation Act 1984 (as amended) intends not less
than 7 days from the date of this notice to make
an order the effect of which will be to prohibit
any person from proceeding along the pedestrian
footbridge over the river Usk adjacent to the
University. The alternative route is via the riverside
walk - Old Town Bridge. The reason for making the
order is to enable the cleaning of the footbridge
structure. The proposed order will be operative from
1 April 2018 and will continue in force for a period
not exceeding 6 months or until the works which
it is proposed to carry out have been completed,
whichever is the earlier. It is anticipated that the
works will be completed in 4 weeks. Access will not
be available while cleaning personnel are carrying
out works but the path will be opened each evening,
times will vary.
Dated: 15 March 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic
Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(PONT DROED CERDDWYR YR AFON
WYSG CASNEWYDD) GORCHYMYN
(CAU LLWYBR TROED DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd
wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf
Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd)
yn bwriadu nid yn llai na 7 diwrnod o ddyddiau
yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn a fydd â’r
effaith o wahardd unrhyw berson rhag mynd ar
hyd pont droed cerddwyr yr afon Wysg wrth ymyl
y Brifysgol. Y llwybr amgen yw taith gerdded glan
yr afon – Old Town Bridge . Y rheswm dros wneud
y gorchymyn yw i alluogi glanhau strwythur y bont
droed. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol
o 1 Ebrill 2018 a bydd yn parhau mewn grym am
gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith
y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p’un bynnag
sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith cael ei gwblhau
o fewn 4 wythnosau. Ni fydd mynediad ar gael pan
fydd personél glanhau yn gwneud gwaith ond bydd
y llwybr yn cael ei ail-agor bob nos, bydd amserau’n
amrywio.
Dyddiedig: 15 Mawrth 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4189827.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices