Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT)(VARIOUS SPEED LIMITS)(REVOCATION) ORDER 2018

Notice ID: NP4196040

Notice effective from
15th March 2018 to 14th April 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT)(VARIOUS SPEED LIMITS)(REVOCATION) ORDER 2018
TAKE NOTICE that Newport City Council in exercise of its powers
under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling
powers and after consultation with the Chief Officer of Police has on
15 March 2018 made the above order the effect of which is to impose
a speed limit of 60mph on the lengths of road specified in schedule 1
to this notice, 50mph on the lengths of road specified in schedule 2
to this notice, 40mph on the lengths of road specified in schedule 3
to this notice, and to revoke the County Council of Gwent (A48 Cardiff Rd Newport) (50mph Speed Limit) (No 5) Order 1993 and the single
item in schedule 1 (A48 Cardiff Rd) and item (b) in schedule 2 of the
Newport City Council (A48 Cardiff Rd Newport) (Speed Limit) Order
2006. The order will come into operation on 26 March 2018. The
order and a map showing the affected roads may be inspected at the
Civic Centre Newport during normal office hours Monday to Friday.
If you wish to question the validity of the order, or of any provision
contained in it, on the grounds that it is not within the powers
conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds
that any requirement of the Act or of any instrument made under it
has not been complied with in relation to the order, you may, within 6
weeks from 15 March 2018 apply to the High Court for this purpose.
Dated: 15 March 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport
NP20 4UR
Schedule 1
A467 Forge Road (a) Southbound carriageway from a point 50
metres from its junction with A467 Forge Road Roundabout (Pye
Corner) for a distance of 670 metres in a southerly direction (b)
Northbound carriageway from a point 390 metres south of its junction
with A467 Forge Road Roundabout (Pye Corner) for a distance of
600 metres in a southerly direction
Schedule 2
A467 (section north of the Forge Rd roundabout – Pye Corner)
(a) Southbound carriageway from point 90 metres north west of its
junction with the southbound on-slip from Tregwilym Road northern
roundabout to a point 35 metres north of its junction with A467 Forge
Road roundabout (Pye Corner) (b) Southbound on-slip from Tregwilym
Road northern roundabout to its junction with A467 southbound
carriageway
Schedule 3
A48 Cardiff Rd (a) From a point 110 metres west of its junction
with Pont Ebbw Roundabout in a westerly direction throughout and
including the main Junction 28 Tredegar Interchange to a point 100
metres west of the Celtic Way junction
M4 Eastbound off-slip (to junction 28) (a) From its junction with
the main Junction 28 Tredegar Interchange to a point 455 metres in
a northerly direction from the physical nosing of the east bound exit
slip road
M4 Westbound on-slip (from junction 28) (a) From its junction with
the main Junction 28 Tredegar Interchange for 20 metres
A467 Forge Road (a) Southbound carriageway from a point 720
metres south of its junction with A467 Forge Road roundabout (Pye
Corner) to its contiguous junction with the M4 eastbound on-slip road
and Junction 28 Tredegar Interchange (b) Northbound carriageway
from its junction with the Junction 28 Tredegar Interchange to a point
600 metres south of its junction with A467 Forge Road roundabout
(Pye Corner) (c) Northbound carriageway from a point 50 metres
south of its junction with A467 Forge Road roundabout (Pye Corner)
to a point 390 metres south of the same roundabout
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(AMRYWIOL FFYRDD CASNEWYDD)
(TERFYNAU CYFLYMDER AMRYWIOL) (DIRYMU) 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu
ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a’i holl
bwerau galluogi eraill ac ar ôl ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr
Heddlu wedi gwneud y gorchymyn uchod ar y 15 Mawrth 2018. Yr
effaith hyn fydd gosod terfyn cyflymder o 60mya ar ddarnau o’r ffordd
a nodir yn atodlen 1 i’r hysbysiad hwn, 50mya ar ddarnau o’r ffordd a
nodir yn atodlen 2 i’r hysbysiad hwn, 40mya ar ddarnau o’r ffordd a
nodir yn atodlen 3 i’r hysbysiad hwn, a dirymu Gorchymyn Cyngor Sir
Gwent (A48 Ffordd Caerdydd Casnewydd) (Terfyn cyflymder o 50mya)
(Rhif 5) 1993 a’r eitem unigol yn atodlen 1 (A48 Ffordd Caerdydd)
ac eitem (b) yn atodlen 2 o Orchymyn Cyngor Dinas Casnewydd
(A48 Ffordd Caerdydd Casnewydd) (Terfyn Cyflymder) 2006. Daw’r
gorchymyn i rym ar y 26 Mawrth 2018. Mae copi o’r gorchymyn a
map yn dangos yr heolydd mewn cwestiwn wedi eu lleoli a gellir eu
gweld yn rhad ac am ddim y Ganolfan Ddinesig Casnewydd yn ystod
oriau gwaith arferol Dydd Llyn I Ddydd Gwener. Os ydych yn dymuno
cwestiynu dilysrwydd y gorchymyn, neu unrhyw un o’r darpariaethau
a gynhwysir ynddo ar y sail nad ydynt o fewn y pwerau a roddir gan
Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail bod unrhyw un
o ofynion y Ddeddf honno, neu unrhyw offeryn a wneir oddi tano, heb
gydymffurfio â hwy mewn perthynas â’r gorchymyn, gallwch o fewn
6 wythnos o 15 Mawrth 2018 wneud cais i’r Uchel Lys i’r diben hwn.
Dyddiedig: 15 Mawrth 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig
Casnewydd NP20 4UR
Atodlen 1
A467 Forge Road (a) Cerbytffordd tua’r de o bwynt 50 metr o’i
chyffordd â Chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) am bellter o
670 metr i gyfeiriad y de (b) Cerbytffordd tua’r gogledd o bwynt 390
metr i’r de o’i chyffordd â Chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner)
am bellter o 600 metr i gyfeiriad y de
Atodlen 2
A467 (adran i’r gogledd o gylchfan Forge Rd – Pye Corner) (a)
Cerbytffordd tua’r de o bwynt 90 metr i’r gogledd-orllewin o’i chyffordd
â’r ffordd ymuno tua’r de o gylchfan ogleddol Ffordd Tregwilym i
bwynt 35 metr i’r gogledd o’i chyffordd â chylchfan Forge Road yr
A467 (Pye Corner) (b) Ffordd ymuno tua’r de o gylchfan ogleddol
Ffordd Tregwilym i’w chyffordd â cherbytffordd yr A467 tua’r de
Atodlen 3
A48 Ffordd Caerdydd (a) O bwynt 110 metr i’r gorllewin o’i chyffordd
â Chylchfan Pont Ebbw i gyfeiriad y gorllewin drwyddi draw a chan
gynnwys prif Gyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar i bwynt 100 metr i’r
gorllewin o gyffordd Celtic Way
Ffordd ymadael tua’r dwyrain yr M4 (i gyffordd 28) (a) O’i chyffordd
â phrif Gyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar i bwynt 455 metr i gyfeiriad y
gogledd o ymyl flaen ffisegol y slipffordd ymadael tua’r dwyrain
Ffordd ymuno tua’r gorllewin yr M4 (o gyffordd 28) (a) O’i
chyffordd â phrif Gyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar am 20 metr
A467 Forge Road (a) Cerbytffordd tua’r de o bwynt 720 metr i’r
de o’i chyffordd â chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) i’w
chyffordd gyffiniol â ffordd ymuno yr M4 tua’r dwyrain a Chyfnewidfa
Cyffordd 28 Tredegar (b) Cerbytffordd tua’r gogledd o’i chyffordd â
Chyfnewidfa Cyffordd 28 Tredegar i bwynt 600 metr i’r de o’i chyffordd
â chylchfan Forge Road yr A467 (Pye Corner) (c) Cerbytffordd tua’r
gogledd o bwynt 50 metr i’r de o’i chyffordd â chylchfan Forge Road
yr A467 (Pye Corner) i bwynt 390 metr i’r de o’r un gylchfan

Attachments

NP4196040.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices