Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RIVER USK PEDESTRIAN FOOTBRIDGE NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2018

Notice ID: NP4202138

Notice effective from
22nd March 2018 to 21st April 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (RIVER USK PEDESTRIAN FOOTBRIDGE NEWPORT) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council
in exercise of its powers under the Road Traffic
Regulation Act 1984 (as amended) has made an
order the effect of which is to prohibit any person
proceeding along the pedestrian footbridge over the
river Usk adjacent to the University. The alternative
route is via the riverside walk - Old Town Bridge.
The reason for making the order is to enable the
cleaning of the footbridge structure. The order is
operative from 1 April 2018 and will continue in force
for a period not exceeding 6 months or until the
works which it is proposed to carry out have been
completed, whichever is the earlier. It is anticipated
that the works will be completed in 4 weeks. Access
will not be available while cleaning personnel are
carrying out works but the path will be opened each
evening, times will vary.
Dated: 22 March 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation
Civic Centre Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(PONT DROED CERDDWYR YR AFON WYSG
CASNEWYDD) GORCHYMYN (CAU LLWYBR
TROED DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth
weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) wedi gwneud
gorchymyn, a fydd â’r effaith o wahardd unrhyw
berson rhag mynd ar hyd pont droed cerddwyr yr
afon Wysg wrth ymyl y Brifysgol. Y llwybr amgen
yw taith gerdded glan yr afon – Old Town Bridge.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i alluogi
glanhau strwythur y bont droed. Bydd y gorchymyn
yn weithredol o 1 Ebrill 2018 a bydd yn parhau mewn
grym am gyfnod nid yn fwy na 6 mis neu nes bydd
y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p’un
bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r gwaith cael ei
gwblhau o fewn 4 wythnosau. Ni fydd mynediad ar
gael pan fydd personél glanhau yn gwneud gwaith
ond bydd y llwybr yn cael ei ail-agor bob nos, bydd
amserau’n amrywio.
Dyddiedig: 22 Mawrth 2018
G. D. Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4202138.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices