Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Coed Duon A Chefii Fforest 2018

Notice ID: NP4206235

Notice effective from
27th March 2018 to 26th April 2018

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Coed Duon A Chefii Fforest 2018
HYSBYSIR drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei holl bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'i holl bwerau galluogi eraill ac ar 61 ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith ganlynol:-
1. Gwahardd aros ar unrhyw adeg ar:
a) Cyffordd Heol Cefn a Choedlan Lewis Lewis.


b) Cyffordd Coedlan Lewis Lewis a Chyffordd Tree Tops


c) Heol Woodbine - ochr ddeheuol y tu allan i rif. 17


4. Diddymu gwaharddiad aros presennol ar rannau o;


a) Clos Gordon - ochr ddeheuol orllewinol y tu allan i rif, 14


b) Clos Gordon - ochr ogleddol ddwyreiniol


y tu allan i rif, 5
5. Diddymu rhan o gyfyngiadau sy'n aros ar ochr gogledd ddwyreiniol Heol Pentwyn a rhoi gwaharddiad i aros yn ei le ar unrhyw adeg.


6. Diddymu rhannau o barcio'r preswylwyr yn unig Llun-Sadwrn 8 am-6pm ar ochr ddeheuol orllewinol Heol Pentwyn a rhoi gwaharddiad i aros o 8 am-6pm.


7. I ddileu Gorchymyn Gwahardd a Chyfyngu Aros Coed Duon a Chefn Fforest 2017.


Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn arfaethedig, datganiad gan y Cyngor o'i resymau am wneud y Gorchymyn a mapiau'n dangos rhannau'r heolydd dan sylw, yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Ty Penallta, Pare Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG yn ystod oriau gwaith arferol (Dydd Llun i Ddydd Gwener). Mae rhagor o wybodaeth ar gael gan yr isadran rheoli traffig, ar rif ffon 01443 866552.
Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn arfaethedig ynghyd a'i sail, yn ysgrifenedig i'r Gwasanaethau Cyfreithiol (cyferiaduchod) erbyn 18ain Ebrill 2018. Gall gohebiaeth gael ei datgelu yn unol a gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
Dyddiedig 27ain o Fawrth 2018 Marcus Lloyd
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Dros Dro
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order 2018
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers
under the Road Traffic Regulation Act 1984 and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police propose to make an order the effect of which is to:-
1. Prohibit waiting at any time on:
a) The junction of Cefn Road and Lewis Lewis Avenue.


b) The junction of Lewis Lewis Avenue and Tree Tops Avenue


c) Woodbine Road - southern side outside no. 17


4. Revoke sections of prohibition of waiting on;


a) Gordon Close - south western side outside no. 14


b) Gordon Close - north eastern side outside no. 5


5. Revoke a section of limited waiting on north eastern side of Pentwyn Road and replace with prohibition of waiting at any time.


6. Revoke sections of residents' only parking Mon-Sat 8am-6pm on south western side of Pentwyn Road and replace with prohibition of waiting 8am-6pm.


7. To revoke Blackwood and Cefn Fforest Prohibition & Restriction of Waiting Order 2017.


A copy of the proposed Order, a statement of the Council's reasons for making the Order and maps showing the affected lengths of roads may be inspected at the offices of Caerphilly County Borough Council Penallta House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed CF82 7PG during normal office hours (Monday to Friday). Further information can be obtained from the traffic management section, telephone 01443 866552.
Any objection to the proposed Order with the grounds for making it should be made in writing to Legal Services (address above) by 18th April 2018. Correspondence may be disclosed as required by the Freedom of Information Act.
Dated 27th March 2018
Marcus Lloyd Acting Head of Engineering Services Tredomen House Tredomen Park Ystrad Mynach Hengoed
CF82 7WF

Attachments

NP4206235.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices