Search for more Public Notices in your area
Golley Slater Group Ltd
Traffic

THE M4 MOTORWAY (SLIP ROADS AT JUNCTION 27 (HIGHCROSS), NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES)

Notice ID: NP4221047

Notice effective from
27th April 2018 to 27th May 2018

GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (FFYRDD YMUNO AC YMADAEL WRTH GYFFORDD 27 (HIGHCROSS), CASNEWYDD) (GWAHARDD CERBYDAU DROS DRO) 2018
MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar ffyrdd ymuno ac ymadael Traffordd yr A4, neu gerllaw iddynt, wrth Gyffordd 27 (Highcross), Casnewydd.
Effaith y Gorchymyn arfaethedig fydd gwahardd dros dro bob cerbyd, ac eithrio'r rhai a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys neu ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darnau o'r Draffordd a bennir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybrau eraill yn yr Atodlen honno hefyd.
Disgwylir y bydd y gwaharddiad dros dro, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, yn gweithredu yn ysbeidiol dros nos rhwng 20:00 o'r gloch a 06:00 o'r gloch o 1 Mai 2018 hyd 31 Hydref 2019, neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol. Pan fo'n ymarferol, bydd hysbysiad ymlaen llaw am y gwaharddiad yn cael ei arddangos tua un wythnos cyn pob tro y bydd y ffordd ar gau. Ni fydd amserau cau'r ffyrdd ymuno ac ymadael yn gwrthdaro a'i gilydd.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar www.llyw.cymru (Detholer: Deddfwriaeth/ Is-ddeddfwriaeth/ Offerynnau statudol lleol/ Gorchmynion traffig dros dro/2018).
M D BURNELL
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
THE M4 MOTORWAY (SLIP ROADS AT JUNCTION 27 (HIGHCROSS), NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES) ORDER 2018
THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the slip roads of the M4 Motorway at Junction 27 (Highcross), Newport.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicles, other than those being used by the emergency services or for the works, from proceeding on the lengths of the Motorway specified in the Schedule to this Notice. The alternative routes are also described in that Schedule.
It is expected that the temporary prohibition, which will be signed accordingly, will operate intermittently overnight between 20:00 hours and 06:00 hours from 1 May 2018 until 31 October 2019 or until the temporary traffic signs are permanently removed. Where practical, advance notice of the prohibition will be displayed approximately one week before a closure. The slip road closures will not conflict with each other.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at www.gov.wales (Select: Legislation/ Subordinate Legislation/Local Statutory Instruments/Temporary Traffic Orders/2018).
M D BURNELL
Transport, Welsh Government
Llywodraeth Cymru Welsh Government
YR ATODLEN Gwahardd Cerbydau Dros Dro a Llwybrau Eraill
1. Y darnau cyfan o ffyrdd ymuno tua'r dwyrain a thua'r gorllewin traffordd yr

M4 wrth Gyffordd 27 (Highcross).
Y llwybr arall ar gyfer yr holl draffig a cherbydau sy'n pwyso llai na 7.5 tunnell fydd ymuno a'r B4591 tua'r gogledd-orllewin ac yna tua'r de i Gyffordd Ty-du ac yna ymuno a'r A467 tua'r de-ddwyrain i ymuno a'r draffordd wrth Gyffordd 28 (Parc Tredegar).

Y llwybr arall ar gyfer yr holl draffig a cherbydau sy'n pwyso dros 7.5 tunnell fydd ymuno a'r B4591 tua'r dwyrain i Gylchfan Harlequin yna ymuno a'r A4051 (Ffordd Malpas) i ymuno a'r draffordd wrth Gyffordd 26 (Malpas).

2. Y darnau cyfan o ffyrdd ymadael tua'r dwyrain a thua'r gorllewin yr M4 wrth Gyffordd 27 (Highcross).

Y llwybr arall ar gyfer yr holl draffig a cherbydau sy'n pwyso llai na 7.5 tunnell fydd gadael y Draffordd wrth Gyffordd 28 (Parc Tredegar) yna ymuno a'r A467 a mynd tua'r gogledd-orllewin i Gyffordd Ty-du ac ymuno a'r B4591 tua'r gogledd ac yna tua'r de-ddwyrain i Highcross.

Y llwybr arall ar gyfer yr holl draffig a cherbydau sy'n pwyso dros 7.5 tunnell fydd gadael y Draffordd wrth Gyffordd 26 (Malpas) yna ymuno a'r A4051 tua'r de i Gylchfan Harlequin ac ymuno a'r B4591 tua'r de ac yna tua'r gorllewin i Highcross.

SCHEDULE
Temporary Prohibition of Vehicles & Alternative Routes
1. The entire lengths of the M4 eastbound and westbound entry slip roads at Junction 27 (Highcross).

The alternative route for all traffic and vehicles with a weight less than 7.5 tonnes will be to join the B4591 in a northwesterly direction then a southerly direction to Rogerstone Junction then join the A467 in a southeasterly direction to join the motorway at Junction 28 (Tredegar Park).
The alternative route for all traffic and vehicles with a weight over 7.5 tonnes will be to join the B4591 in an easterly direction to Harlequin Roundabout then join the A4051 (Malpas Road) to join the motorway at Junction 26 (Malpas).
2. The entire lengths of the M4 eastbound and westbound exit slip roads at Junction 27 (Highcross).

The alternative route for all traffic and vehicles with a weight less than 7.5 tonnes will be to exit the Motorway at Junction 28 (Tredegar Park) then join the A467 and continue in a northwesterlydirection to Rogerstone Junction and join the B4591 in a northerlydirection then a southeasterlydirection to Highcross.
The alternative route for all traffic and vehicles with a weight over 7.5 tonnes will be to exit the Motorway at Junction 26 (Malpas) then join the A4051 in a southerly direction to Harlequin Roundabout and join the B4591 in a southerly direction then a westerly direction to Highcross.

BUDDSODDWYR I INVESTORS MEWN POBL I IN PEOPLE

Gellir cael copi o'r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ.

Attachments

NP4221047.pdf Download

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices

South Wales Argus