Search for more Public Notices in your area
Traffic

Temporary Prohibition of Driving order 2018

Notice ID: NP4229410

Notice effective from
9th May 2018 to 8th June 2018

B4254 Southern Cross Valley Link, Coed Duon Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn i wneud Gorchymyn, a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd.
Y B4254 o’r ochr ddwyreiniol o’i gyffordd gyda Pharc Manwerthu Gât Coed Duon i ochr orllewinol y gyffordd gyda’r heol mynediad yn arwain at Ystâd Ddiwydiannol Penmaen.
Disgwylir i’r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 10fed o Fai 2018 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf.
Bydd llwybr arall ar gael drwy Ffordd Menter Sirhywi A4048, Heol Trecelyn B4251 a’r rhwydwaith heol leol.
Y rheswm am wneud y Gorchymyn yw i ganiatáu am archwiliadau pellach ac atgyweiriadau brys i gael eu gwneud i Bont Afon Sirhywi.
Mae angen y gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn uniongyrchol ar 01495 2353166 yn ystod oriau swyddfa arferol.


B4254 Southern Cross Valley Link, Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2018

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along.
The B4254 from the eastern side of its junction with Blackwood Gate Retail Park to the western side of its junction with the access road leading to Penmaen Industrial Estate.
The proposed Order is expected to commence on 10th May 2018 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier.
An alternative route will be available via A4048 Sirhowy Enterprise Way, B4251 Newbridge Road and the local road network.
The reason for making the Order is to allow for further inspections and emergency repairs to be carried out to Sirhowy River Bridge.
The order is required by Caerphilly County Borough Council.
Further information can be obtained from Caerphilly County Borough Council directly on 01495 235166 during normal office hours.

Attachments

NP4229410.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices