Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CROMWELL RD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4228362

Notice effective from
9th May 2018 to 8th June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (CROMWELL RD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Cromwell Rd between Corporation Rd and Keene St. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to renew a frame and manhole cover in the carriageway. The proposed order will be operative from 20 May 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in one day. Pedestrian access will be available, emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.

Dated: 9 May 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR_

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CROMWELL RD CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Cromwell Rd rhwng Corporation Rd a Keene St. Bydd y llwybr arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i adnewyddu ffraTn a gorchudd dwr yn y ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 20 Mai 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy r adran ar gau o ffordd gyda oedi byr i symud planhigyn.

Dyddiedig: 9 Mai 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4228362.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices