Search for more Public Notices in your area
Planning

NEWPORT CITY COUNCIL

Notice ID: NP4229454

Notice effective from
11th May 2018 to 10th June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 SECTION 53 NOTICE OF CONFIRMATION OF DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDERS NOS. 1 and 2 OF 2017

PUBLIC FOOTPATH AT MAESGLAS ROAD, NEWPORT PUBLIC FOOTPATH AT CORPORATION ROAD, NEWPORT

The above-named Orders, made on the 29th December 2017 under section 53 Wildlife and Countryside Act 1981 were confirmed without modification by Newport City Council on 10th May 2018.

The effect of the Orders is to modify the definitive map and statement by adding the paths described in the Schedule below.

Copies of the confirmed Orders and the Order maps have been placed and may be seen free of charge at the Civic Centre, Newport from 9 am to 4pm Monday to Friday. Copies of each Order and map may be bought there at a price of £2. The Orders became operative on 10th May 2018, but if any person aggrieved by the Orders desires to question their validity on the ground that they are not within the powers of Section 53 of the Wildlife and Countryside Act 1981, or that any of the requirements of Schedule 15 of the Act have not been complied with in relation to them, he or she may, within 42 days from 11th May 2018 make an application to the High Court under paragraph 12 of the said Schedule 15.

SCHEDULE

Order No. 1 of 2017 Footpath from Point A at Maesglas Road along the footway and over the railway bridge to Point B , as shown on the Order map.

Order No. 2 of 2017

Footpath from Point A at a point on Footpath 401/4 under the railway bridge to Point B at Corporation Road, as shown on the Order map.

Dated this 11th day of May 2018. Gareth Price

Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre

Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD

DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD

1981 ADRAN 53 HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYNAU ADDASU MAP TERFYNOL RHIF 1 A RHIF 2 O 2018

LLWYBR CYHOEDDUS AR MAESGLAS ROAD, CASNEWYDD LLYWBR CYHOEDDUS AR CORPORATION ROAD, CASNEWYDD

Cafodd y Gorchymynau a enwir uchod, awnaed ar 29 Rhagfyr 2017 dan adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 ei gadarnhau heb addasiadau gan Cyngor Dinas Casnewydd ar 0 Mai 2018.

Effaith y Gorchymynau yw addasu'r map terfynol a'r datganiad drwy ychwanegu'r llwybrau a ddisgrifir yn yr Atodlen isod.

Mae copi o'r Gorchymynau a gadarnhawyd a mapiau y Gorchymyn wedi'u gosod a gellir eu gweld am ddim yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir prynu copi'au o'r Gorchymynau a'r mapiau yno am bris o £2. Daw'r Gorchymynau hyn i rym ar 10 Mai 2018, ond os bydd person a dramgwyddir gan y Gorchymynau sy'n dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, ar y sail nad yw o fewn pwerau'r Adran 53 Deddf Bywyd Gwyllt A Chefn Gwlad 1981 fel y'i diwygiwyd, neu ar y sail bod unrhyw un o ofynion o Atodlen 15 i'r Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf nad ydyntyn cydymffurfio a hwy mewn perthynas a'r Gorchymynau, gall ef neu hi o dan baragraff 12 o Atodlen 15 i'r Ddeddf, o fewn 42 diwrnod o 11 Mai 2018 wneud cais i'r Uchel Lys.

ATODLEN

Gorchymyn Rhif 1 o 2017 Llwybr cyhoeddus o Bwynt A ar Maesglas Road ar hyd y pafin a dros bont y rheilffordd i Pwynt B fel y ddangosir ar Fap y Gorchymyn.

Gorchymyn Rhif 2 o 2017 Llwybr cyhoeddus sy'n rhedeg o Bwynt A ar pwynt ar llwybr cyhoeddus 401/4 o dan y bont rheilffordd i Pwynt B ar Corporation Road fel y ddangosir ar Fap y Gorchymyn

Dyddiedig ddydd 11 Mai 2018.

Gareth Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Cyngor Dinas Casnewydd Canolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4229454.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices