Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CROMWELL RD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4231069

Notice effective from
16th May 2018 to 15th June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (CROMWELL RD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council
in exercise of its powers under the Road Traffic
Regulation Act 1984 (as amended) has made an order
the effect of which is to prohibit any vehicle from
proceeding along Cromwell Rd between Corporation
Rd and Keene St. The alternative route will be signed.
The reason for making the order is to renew a frame
and manhole cover in the carriageway. The order
is operative from 20 May 2018 and will continue
in force for a period not exceeding 18 months or
until the works which it is proposed to carry out
have been completed, whichever is the earlier. It is
anticipated that the works will be completed in one
day. Pedestrian access will be available, emergency
vehicle access will be available with a short delay to
move plant.
Dated: 16 May 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre
Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(CROMWELL RD CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG
DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth
weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio
Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) wedi gwneud
gorchymyn, a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau
rhag mynd ar hyd Cromwell Rd rhwng Corporation
Rd a Keene St. Bydd y llwybr arall wedi ei arwyddo.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i adnewyddu
ffrâm a gorchudd dwr yn y ffordd gerbydau. Bydd y
gorchymyn yn weithredol o 20 Mai 2018 a bydd yn
parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis
neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei
gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r
gwaith cael ei gwblhau o fewn un diwrnod. Ni chaiff
mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad
i gerbydau argyfwng ar gael drwy’r adran ar gau o
ffordd gyda oedi byr i symud planhigyn.
Dyddiedig: 16 Mai 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4231069.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices