Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil B4254 Southern Cross Valley Link, Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2018

Notice ID: NP4231474

Notice effective from
16th May 2018 to 15th June 2018

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil B4254 Southern Cross Valley Link, Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2018
NOTICE is hereby given that Caerphilly
County Borough Council in exercise of its
powers under the Road Traffic Regulation Act
1984 (as amended) has made an Order the
effect of which will be to prohibit vehicles from
proceeding along.
The B4254 from the eastern side of its junction
with Blackwood Gate Retail Park to the western
side of its junction with the access road leading
to Penmaen Industrial Estate.
The proposed Order is expected to commence
on 10th May 2018 for a period not exceeding
eighteen months or until the works have been
completed, whichever is the earlier.
An alternative route will be available via A4048
Sirhowy Enterprise Way, B4251 Newbridge
Road and the local network.
The reason for making the Order is to allow for
further inspections and emergency repairs to be
carried out to Sirhowy River Bridge.
The order is required by Caerphilly County
Borough Council.
Further information can be obtained from
Caerphilly County Borough Council directly on
01495 235166 during normal office hours.
Dated 16th May 2018
Marcus Lloyd
Head of Infrastructure
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Dyddiedig 16eg o Mai 2018
Marcus Lloyd
Pennaeth Isadeiledd
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
B4254 Southern Cross Valley Link,
Coed Duon
Gorchymyn Gwahardd Gyrru
Dros Dro 2018
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan y
Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i
diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, a fydd â’r
effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:
Y B4254 o’r ochr ddwyreiniol o’i gyffordd gyda
Pharc Manwerthu Gât Coed i ochr orllewinol
y gyffordd gyda’r heol mynediad yn arwain at
Ystâd Ddiwydiannol Penmaen.
Disgwylir i’r Gorchymyn arfaethedig gychwyn
ar 10fed o Fai 2018 am gyfnod nid yn fwy na
deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu
cwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf.
Bydd llwybr arall ar gael drwy Ffordd Menter
Sirhywi A4048, Heol Trecelyn B4251 a’r
rhwydwaith heol leol.
Y rheswm am wneud y Gorchymyn yw i ganiatáu
am archwiliadau pellach ac atgyweiriadau brys i
gael eu gwneud i Bont Afon Sirhywi.
Mae angen y gorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Gyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili yn uniongyrchol ar
01495 2353166 yn ystod oriau swyddfa arferol.

Attachments

NP4231474.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices