Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (GLASLLWCH LANE (LOWER END) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4233058

Notice effective from
18th May 2018 to 17th June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (GLASLLWCH LANE (LOWER END) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Glasllwch Lane (lower end) from a point approximately 100 metres south of its junction with Western Avenue for a distance of approximately 30 metres. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable essential maintenance works to be undertaken to a communications mast from plant in the carriageway. The proposed order will be operative from 30 May 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be undertaken between the hours of 09.30 - 15.00 hours. Pedestrian access will be available at all times. Emergency vehicle access will not be available.
Dated: 18 May 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GLASLLWCH LANE (LOWER END) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd)yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Lon Glasllwch (pen is) o bwynt oddeutu 100 metr i'r de o'i gyffordd a Western Avenue am bellter o oddeutu 30 metr. Bydd llwybr arall wedi ei arwyddo.Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwaith cynnal a chadw hanfodol i ymgymryd a mast cyfathrebu gan peiriant yn yffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 30 Mai 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd y gwaith yn cael ei wneud rhwng 09.30 - 15.00 awr.Bydd mynediad i gerddwyr ar gael bob amser.Ni fydd mynediad i gerbydau brys ar gael.
Dyddiedig: 18 Mai 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4233058.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices