Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
General

CYNGOR SIR FYNWY HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO ADRAN 14 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 CYNGOR SIR FYNWY (HEOL CANDWR, PONTHIR, SIR FYNWY) HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2018

Notice ID: NP4235670

Notice effective from
23rd May 2018 to 22nd June 2018

CYNGOR SIR FYNWY HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO ADRAN 14 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 CYNGOR SIR FYNWY (HEOL CANDWR, PONTHIR, SIR FYNWY) HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2018
HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY yn bwriadu gwneud Gorchymyn Cau Ffordd dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984, fel y'i diwygiwyd, a fydd â’r effaith o gau dros dro i gerbydau'r darnau o'r ffordd a bennir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn. Mae angen cau'r ffordd er mwyn galluogi gwneud gwaith i seilwaith y cyflenwad dwr mewn modd diogel. Daw'r Gorchymyn i rym am 8.00am ar 4 Mehefin 2018 a bydd yn parhau'n weithredol tan 5.00pm ar 6 Mehefin 2018. Bydd mynediad rhesymol yn cael ei gadw ar gyfer eiddo sydd ar hyd y ffyrdd a effeithir arnynt yn ystod cyfnod y cau. Yn sgil Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n torri cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd. FFORDD AMGEN Bydd ffordd dargyfeirio gydag arwyddion yn ei le fel a ganlyn: ar Heol Candwr, mewn cyfeiriad gogleddol a gogledd-ddwyreiniol i'w chyffordd gyda heol ffin Roughton i ffin Caerllion (C205-2); yna mewn cyfeiriad cyffredinol ddeheuol ar heol Roughton i ffin Caerllion (C205-2) i'w chyffordd gyda Heol Ponthir; yna mewn cyfeiriad de-orllewinol ar Heol Ponthir i'w chyffordd gyda Heol Candwr; yna mewn cyfeiriad gogleddol ar Heol Candwr a'r ffordd arall o amgylch. Dyddiedig: 16 Mai 2018 Robert Tranter, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Sir Fynwy, Blwch Post 106, Cil-y-coed, Sir Fynwy, NP26 9AN ATODLEN Heol Candwr, Ponthir O bwynt 850 metr i'r gogledd o'i chyffordd gyda Heol Ponthir am bellter o 350 metr mewn cyfeiriad gogleddol.

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices