Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (DOCKS WAY (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4234557

Notice effective from
23rd May 2018 to 22nd June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (DOCKS WAY (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Docks Way between Port Rd junction and Uskway roundabout leading to 'stub end'. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to enable carriageway resurfacing works to be undertaken. The proposed order will be operative from 4 June 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed overnight on one night only between 23.15hrs - 5.50hrs. Pedestrian access will be available; emergency vehicle access will be available with a short delay to move plant.
Dated: 23 May 2018 G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre
Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (DOCKS WAY

(RHAN) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu
mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd §'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Docks Way rhwng cyffordd
Port Rd a chylchfan Uskway yn arwain i'r 'stub end'.
Bydd llwybr arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros
wneud y gorchymyn yw i alluogi gwaith ail-wynebu'r
ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 4 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau dros nos
ar un noson yn unig rhwng 23.15 awr a 5.50awr. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio; bydd mynediad
i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud planhigyn.
Dyddiedig: 23 Mai 2018 G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4234557.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices