Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (ST MELLONS RD & WELLFIELD RD MARSHFIELD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4235055

Notice effective from
24th May 2018 to 23rd June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (ST MELLONS RD & WELLFIELD RD MARSHFIELD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Wellfield Rd from its north-eastern junction with St Mellons Rd to a point approx 30 metres north west of its junction with Catherine Drive; and St Mellons Rd between its junctions with Wellfield Rd. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to replace a gas main in the carriageway. The proposed order will be operative from 11 June 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 6 weeks. The closures will not be concurrent. Pedestrian access will be available; emergency vehicle access will not be available as a through route.
Dated: 24 May 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (ST MELLONS

RD & WELLFIELD RD MARSHFIELD) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Wellfield Rd o'i gyffordd gogledd-ddwyreiniol a St Mellons Rd i bwynt tua 30 metr i r gogledd-orllewin o'i chyffyrdd a Catherine Drive; a St Mellons Rd rhwng ei chyffordd a Wellfield Rd. Bydd y llwybr amgen wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i ailosod prif nwy yn y ffordd gerbyd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 11 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 6 wythnosau. Ni fydd y cau yn gydamserol. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio; ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael fel llwybr trwy.
Dyddiedig: 24 Mai 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4235055.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices