Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (MILL ST (GOLD TOPS) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING AT ANY TIME) ORDER 2018

Notice ID: NP4235012

Notice effective from
24th May 2018 to 23rd June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (MILL ST (GOLD TOPS) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF WAITING AT ANY TIME) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from waiting at any time on Mill St: (1) north side from its junction with Queens Hill to is junction with Factory Rd; (2) south side from its junction with Devon Place to a point 12 metres west of its eastern end; (3) eastern end from a point 12 metres west of its eastern end from its northern kerb line to its southern kerb line. The reason for making the order is to ensure sufficient road width is available in a narrowed carriageway when a mast is erected and works to foundations of a railway boundary wall are carried out. The order is operative from 28 May 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 18 months. Pedestrian access will be available at all times on the footway on the northern side of the carriageway.
Dated: 24 May 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (MILL ST (GOLD TOPS) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG DROS DRO) 2018

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar Mill St: (1) ochr ogleddol o'i chyffordd a Queens Hill i'r gyffordd a Factory Rd; (2) ochr ddeheuol o'i chyffordd a Devon Place i bwynt 12 metr i'r gorllewin o'i ben dwyreiniol: (3) pen dwyreiniol o bwynt 12 metr i'r gorllewin o'i ben dwyreiniol o'i linell gogleddol i'r llinell ymyl deheuol. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i sicrhau bod digon o led ar gael mewn ffordd gerbyd cul pan godir mast a fydd gwaith yn cael ei wneud i sylfeini wal derfyn rheilffordd. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 28 Mai 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 18 mis. Bydd mynediad i gerddwyr ar gael ar bob adeg ar y droed ffordd ar ochr ogleddol y ffordd gerbyd.
Dyddiedig: 24 Mai 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4235012.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices