Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (GLASLLWCH LANE (LOWER END) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4236730

Notice effective from
25th May 2018 to 24th June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (GLASLLWCH LANE (LOWER END) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in
exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act
1984 (as amended) has made an order the effect of which
is to prohibit any vehicle from proceeding along Glasllwch
Lane (lower end). An alternative route is available. The
reason for making the order is to enable essential
maintenance works to be undertaken to a communications
mast from plant in the carriageway. The order is operative
from 30 May 2018 and will continue in force for a period
not exceeding 18 months or until the works which it is
proposed to carry out have been completed, whichever is
the earlier. It is anticipated that the work will be undertaken
between the hours of 09.30 – 15.00 hours.
Pedestrian access will be available. Emergency vehicle
access will not be available.
Dated: 25th May 2018
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre,
Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GLASLLWCH
LANE (LOWER END) CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS
DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth
weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig
Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn,
a fydd â’r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd
Lon Glasllwch (pen is). Mae llwybr arall ar gael. Y rheswm
dros wneud y gorchymyn yw galluogi gwaith cynal a chadw
hanfodol i ymgymryd a mast cyfathrebu gan peiriant yn y
ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 30 Mai
2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy
na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi
ei gwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf. Rhagwelir y bydd
y gwaith yn cael ei wneud rhwng 09.30 – 15.00 awr. Bydd
mynediad i gerddwyr ar gael. Ni fydd mynediad i gerbydau
byrs ar gael.
Dyddiedig: 25th May 2018
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan
Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4236730.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices