Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil A472, A4049, Bryn Road, Trem y Goran & Mountain Road, Maesycwmmer

Notice ID: NP4238812

Notice effective from
30th May 2018 to 29th June 2018

Cyngor Bwrdeistref sirol Caerffili Caerphilly County Borough CounCil A472, A4049, Bryn Road, Trem y Goran & Mountain Road, Maesycwmmer
Temporary Prohibition of Driving Order 2018
NOTICE is hereby given that Caerphilly
County Borough Council in exercise of its
powers under the Road Traffic Regulation Act
1984 (as amended) intends in not less than
seven days from the date of this Notice to make
an Order, the effect of which will be to prohibit
vehicles from proceeding along
The A472 from its junction with A470
Abercynon roundabout to its junction with
A4049 Crown roundabout, Maesycmmer, a
distance of approximately 6 miles.
A4049 from its junction with A472 to its
junction with Bryn Road.
Bryn Road from its junction with A4049 to its
junction with Trem Y Goran.
Trem Y Goran for its entirety.
Mountain Road, Maesycwmmer for its entirety.
The proposed Order is expected to commence
on Monday 11th June 2018 for a period not
exceeding eighteen months or until the works
have been completed, whichever is the earlier. The
closures are expected to be of short durations only.
Alternative routes will be available via the
highway network
The reason for making the Order is to allow for
delivery of wind turbine components
The order is required by Wide Load Escorts
(Wales) Ltd
Further information can be obtained from the
contractor directly on 07970 662290 during
normal office hours.
Dated 30th May 2018
Marcus Lloyd
Head of Infrastructure
Tredomen House
Tredomen Park
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
Dyddiedig 30ain o Mai 2018
Marcus Lloyd
Pennaeth Isadeiledd
Ty Tredomen
Parc Tredomen
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7WF
A472, A4049, Heol y Bryn, Trem y Goran a
Heol y Mynydd, Maes-y-Cwmwr
Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2018
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref
Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau o dan
y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984
(fel y’i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai
na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad
hwn i wneud Gorchymyn, a fydd â’r effaith o
wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd
Yr A472 o’i chyffordd â chylchfan A470
Abercynon i’w chyffordd ag A4049 Cylchfan y
Goron, Maes-y-cwmwr, pellter o tua 6 milltir.
A4049 o’i gyffordd ag A472 i’r gyffordd â Heol
y Bryn.
Heol y Bryn o’i chyffordd â’r A4049 i’r
gyffordd â Trem Y Goran.
Trem Y Goran am ei gyfanrwydd.
Heol y Mynydd, Maes- y- cwmwr ar ei
chyfanrwydd.
Disgwylir i’r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar
Ddydd Llun yr 11eg o Fehefin 2018 am gyfnod nid
yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd
wedi eu cwblhau, pu’n bynnag sydd gynharaf.
Disgwylir i’r cau fod am gyfnodau byr yn unig.
Bydd llwybrau eraill ar gael trwy rwydwaith
priffyrdd.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn hwn yw i
alluogi dosbarthiad o gydrannau tyrbinau gwynt
Mae angen y gorchymyn gan gwmni Wide
Load Escorts (Wales) Limited
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth y
contractwr yn uniongyrchol ar rif ffon 07970
662290 yn ystod oriau swyddfa arferol.

Attachments

NP4238812.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices