Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (DOCKS WAY (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4238037

Notice effective from
30th May 2018 to 29th June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (DOCKS WAY (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its
powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended)
has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle
from proceeding along Docks Way between Port Rd junction
and Uskway roundabout leading to ‘stub end’. The alternative
route will be signed. The reason for making the order is to enable
carriageway resurfacing works to be undertaken. The order is
operative from 4 June 2018 and will continue in force for a period
not exceeding 18 months or until the works which it is proposed
to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is
anticipated that the works will be completed overnight on one
night only between 23.15hrs – 5.50hrs. Pedestrian access will be
available; emergency vehicle access will be available with a short
delay to move plant.
Dated: 30 May 2018
G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport
NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (DOCKS WAY (RHAN) CASNEWYDD)
GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu
ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel
y’i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd â’r effaith o
wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Docks Way rhwng cyffordd
Port Rd a chylchfan Uskway yn arwain i’r ‘stub end’. Bydd llwybr
arall wedi ei arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i
alluogi gwaith ail-wynebu’r ffordd gerbydau. Bydd y gorchymyn
yn weithredol o 4 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am
gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei
wneud wedi ei gwblhau, p’un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i’r
gwaith cael ei gwblhau dros nos ar un noson yn unig rhwng 23.15
awr a 5.50awr. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio; bydd
mynediad i gerbydau argyfwng ar gael gyda oedi byr i symud
peiriannau.
Dyddiedig: 30 Mai 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan
DdinesigCasnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4238037.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices