Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (ST MELLONS RD & WELLFIELD RD MARSHFIELD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4238595

Notice effective from
31st May 2018 to 30th June 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (ST MELLONS RD & WELLFIELD RD MARSHFIELD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers underthe Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Wellfield Rd from its north-eastern junction with St Mellons Rd to a point approx 30 metres north west of its junction with Catherine Drive; and St Mellons Rd between its junctions with Wellfield Rd. The alternative route will be signed. The reason for making the order is to replace a gas main in the carriageway. The order is operative from 11 June 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.
It is anticipated that the works will be completed in 6 weeks. The closures will not be concurrent. Pedestrian access will be available; emergency vehicle access will not be available as a through route. Dated: 31 May 2018 G.D.Price
Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (ST MELLONS RD & WELLFIELD RD MARSHFIELD) CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO)2018
Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Wellfield Rd o'i gyffordd gogledd-ddwyreiniol a St Mellons Rd i bwynttua 30 metr i'r gogledd-orllewin o'i chyffordd a Catherine Drive; a St Mellons Rd rhwng ei chyffyrdd a Wellfield Rd. Byddyllwybramgenwedieiarwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i ailosod prif nwy yn y ffordd gerbyd. Bydd y gorchymyn yn weithredol o 11 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael eigwblhau ofewn 6wythnosau. Ni fydd y cau yn gydamserol. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio; ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael fel llwybr trwy.
Dyddiedig: 31 Mai 2018 G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4238595.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices