Search for more Public Notices in your area
General

NEWPORT CITY COUNCIL (BELLE VUE CAR PARK CYNGOR DINAS CASNEWYDD (PARC BELLE VUE NEWPORT) (OFF-STREET PARKING) CASNEWYDD) GORCHYMYN (PARCIO ODDI AR Y

Notice ID: NP4243895

Notice effective from
11th June 2018 to 11th July 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (BELLE VUE CAR PARK
NEWPORT) (OFF-STREET PARKING)
(PAY AND DISPLAY) ORDER 2018
Take notice that Newport City Council proposes to make
an order under sections 32 and 35 of the Road Traffic
Regulation Act 1984 and all other enabling powers the
effect of which will be to introduce a charge for car
parking on land at Belle Vue Park between the hours
of 6.30am and 4pm seven days a week. The charge will
be £1 for up to 2 hours, £3 for up to 5 hours, and £5
for over 5 hours. No charge will be payable by holders
of permits issued by Newport City Council to the café
provider. The draft order, a map showing the location of
the car park and a statement of the Council’s reasons
for proposing to make the order may be inspected at
the Civic Centre Newport during normal office hours
Monday to Friday. If you wish to object to the proposed
order you should send the grounds for your objection in
writing to the undersigned by 9 July 2018
Dated 11 June 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre
Newport NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (PARC BELLE VUE
CASNEWYDD) GORCHYMYN (PARCIO ODDI AR Y
STRYD) (TALU AC ARDDANGOS) 2018
Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig
gwneud y gorchymyn uchod o dan adrannau 32 a 35 y
Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a’r holl bwerau
galluogi eraill ac effaith hyn fydd i gyflwyno tâl am barcio
ceir ar dir yn barc Belle Vue rhwng oriau 6.30yb a 4yp saith
niwrnod yr wythnos. Bydd tâl £1 yn daladwy am hyd at 2
awr, £3 am hyd at 5 awr, a £5 am dros 5 awr. Ni fydd unrhyw
dâl yn daladwy gan ddeiliaid trwyddau a gyhoeddir gan
Cyngor Dinas Casnewydd i’t darparwr caffi. Mae manylion
llawn y cynigion yn y gorchymyn drafft sydd, ynghyd â map
yn dangos lleoliad y maes parcio a datganiad o resymau’r
Cyngor dros gynnig gwneud y gorchymyn, ar gael a gellir
eu harchwilio yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn ystod
oriau swyddfa arferol Dydd Llun i Ddydd Gwener. Os ydych
yn dymuno gwrthwynebu’r cynigion dylech anfon y seiliau
dros eich gwrthwynebiad yn ysgrifenedig i’r tanysgrifenedig
erbyn 9 Gorffennaf 2018.
Dyddiedig: 11 Mehefin 2018
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y
Ganolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4243895.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.
NPTLad 2:11pm Wed 27 Jun 18
Silly idea , make money out of everyone because you have issues with some hospital staff parking there . It's a Park for goodness sake .
[deleted] 2:09pm Wed 27 Jun 18
[deleted]

Related notices