Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (CATSASH ROAD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4244385

Notice effective from
12th June 2018 to 12th July 2018

NEWPORT CITY COUNCIL  (CATSASH ROAD NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018
Notice is hereby given that the Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make
an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Catsash Road from
its junction with Roman Road to its junction with Belmont Hill. An alternative route will be provided.
The reason for making the order is (1) to enable
the Celebrity Cup golf event to be held, and (2) to enable the annual fireworks display to be held. The proposed order will be operative from 30 June 2018 and will continue in force for a period not exceeding
18 months or until the closures are no longer
required, whichever is the earlier. It is anticipated that the closures will be in effect at (1) from 7am -6pm on 30 June and 1 July 2018, and at (2) from 4pm to 9pm on 3 November 2018. Pedestrian and
emergency vehicle access will be available.
Dated: 12 June 2018
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD
(CATSASH ROAD CASNEWYDD) GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Catsash Road o'i chyffordd gyda Roman Road i'r gyffordd a Belmont Hill. Bydd llwybr amgen ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw (1) er mwyni'r digwyddiadgolff Celebrity Cup gael ei gynnal, a (2) er mwyn i'r arddangosfa dan gwyllt flynyddol gael ei gynnal. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 30 Mehefin 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu hyd nes nad oes angen y gorchymyn p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir y bydd yn ofynnol i'r gorchymyn ar (1) o 7yb - 6yh ar 30 Mehefin a 1 Gorffenaf 2018, ac ar (2) rhwng 4pm - 9pm ar 3 Tachwedd 2018. Ni chaiff
mynediad i gerddwyr ei effeithio a bydd mynediad i
gerbydau argyfwng ar gael.
Dyddiedig: 12 Mehefin 2018
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NP4244385.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices