Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDERS 2018

Notice ID: NP4251589

Notice effective from
28th June 2018 to 28th July 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDERS 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made orders the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along(1) Bassaleg Rd between Western Valley Rd and Pye Corner, (2) Gilfach Lane from Wentwood Lodge to Llanvaches Lane, and Llanvaches Lane from Woodland View to Pike Rd, (3) Glasllwch Lane (upper section) between "Minerva" and "Laurel Cottage", (4) Somerton Park at the junction approx 20 metres from Cromwell Rd, (5) Ebenezer Terrace, (6) Commercial Rd between Mountjoy St and Alma St, (7) Heather Rd between Hubert Rd and Caerleon Rd. Alternative routes will be signed. The reasons for making the orders are (1) and (4) to renew 2 manhole covers, (2) to unblock BT chambers and ducts in the carriageway, (3) to renew a washout hydrant, (5) to renew a leaking pipe in the carriageway, (6) and (7) manhole renewal. The orders are operative from (1) and (4) 2 July 2018, (2) 2 August 2018,

(3) 6 August 2018, (5) 7 August 2018, (6) 5 August 2018, (7) 29 July 2018 and will continue in force

for a period not exceeding 18 months or until the proposed works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will

be completed in 1 day at (1), (3), (4), (6) and (7),

between 9.30am and 3pm on 1 day at (2), and 3 days at (5). Pedestrian access will be available. Emergency vehicle access will not be available through the closed section of road at (1), and will be available with a short delay to move plant at all of the others.

Dated: 28 June 2018

G.D.Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (FFYRDD AMRYWIOL CASNEWYDD) GORCHYMYNION(GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

Hysbysir trwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymynion, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd (1) Bassaleg Rd rhwng Western Valley Rd a Pye Corner, (2) Gilfach Lane o Wentwood Lodge i Llanvaches Lane, a Llanvaches Lane o Woodland View i Pike Rd, (3) Glasllwch Lane (adran uchaf) rhwng "Minerva" a "Laurel Cottage", (4) Somerton Park wrth y gyffordd tua 20 metr o Cromwell Rd, (5) Ebenezer Terrace, (6) Commercial Rd rhwng Mountjoy St ac Alma St (7) Heather Rd rhwng Hubert Rd a Caerleon Rd. Bydd llwybrau eraill wedi eu arwyddo. Y rheswm dros wneud y gorchymynion yw (1) a (4) i adnewyddu dwy orchudd dwr, (2) i ddadgloi siambrau a dwythellau BT yn y ffordd gerbyd, (3) i adnewyddu hydrant golchi, (5) i adnewyddu bibell gollwng yn y ffordd gerbyd, (6) a (7) i adnewyddu orchudd dwr. Bydd y gorchymynion yn weithredol

o (1) a (4) 2 Gorffennaf 2018, (2) 2 Awst 2018, (3) 6 Awst 2018, (5) 7 Awst 2018, (6) 5 Awst 2018,

(7) 29 Gorffennaf 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, p un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i r gwaith cael ei gwblhau o fewn 1 diwrnod yn (1), (3), (4), (6) a (7), rhwng 9.30yb a 3yp ar 1 diwrnod yn (2), a 3 diwrnod yn (5). Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei effeithio. Ni fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael trwy adran ar gau o r gerbytffordd yn (1), a fydd mynediad i gerbydau argyfwng ar gael drwy r adran ar gau o r ffordd gyda oedi byr i symud peiriannu ym mhob un o r lleill.

Dyddiedig: 28 Mehefin 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4251589.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices