Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (GRAFTON ROAD (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice ID: NP4253209

Notice effective from
29th June 2018 to 29th July 2018

NEWPORT CITY COUNCIL (GRAFTON ROAD (PART) NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2018

Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which

will be to prohibit any vehicle from proceeding

along Grafton Road from its junction with Rodney Road for approximately 30 metres. The

alternative routes are via Corporation Road and

St Vincent Road. The reason for making the order is to resurface a carriageway at a junction too narrow to maintain vehicular traffic. The proposed order will be operative from 16 July 2018 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 2 days. Pedestrian access will be available. Emergency vehicle

access will be available with a short delay to move plant.

Dated: 29 June 2018

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

CYNGOR DINAS CASNEWYDD (GRAFTON ROAD (RHAN) CASNEWYDD)

GORCHYMYN (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2018

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas

Casnewydd wrth weithredu ei bwerau o dan

y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu mewn nid llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i wneud gorchymyn, a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd Grafton Road o'i

chyffordd gyda Rodney Road am oddeutu

30 metr. Mae'r llwybrau amgen ar gael trwy Corporation Road a St Vincent Road. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw ail-wynebu ffordd gerbyd ar gyffordd yn rhy i gynnal traffig cerbydol. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 16 Gorffennaf 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod nid yn fwy na 18

mis neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud

wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei gwblhau o fewn 2 diwrnod. Ni chaiff mynediad i gerddwyr ei

effeithio. Bydd mynediad cerbydau brys ar gael gydag oedi byr i symud peiriannau.

Dyddiedig: 29 Mehefin 2018

G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio Y Ganolfan Ddinesig Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NP4253209.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices